Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 16/2016 z dnia 15.09.2016 r

Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI

Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole”

im. Simony Kossak w Białymstoku

Jest wiele okropieństw na tym świecie,

ale najgorszym jest kiedy dziecko boi się

swojego ojca, swojej matki, swojego nauczyciela”
Janusz Korczak

Preambuła

,,Polityka Ochrony Dzieci” stosowana jest wobec społeczności Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku: pracowników, rodziców i dzieci. Wszystkich pracowników placówki i rodziców obowiązuje przestrzeganie procedur powyższej Polityki w zakresie: obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych placówki i swoich kompetencji, aby zapewnić wychowankom harmonijny i wszechstronny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji, poczucia godności i szacunku.Mając na uwadze podmiotowe traktowanie dziecka oraz jego dobro pracownicy przedszkola dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw i obowiązków, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb w zakresie rozwoju i potrzeby bezpieczeństwa.Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika oraz rodzica wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,(Dz. U. z 2011 roku nr 209, poz. 1245).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie :Dz.U.2015 poz.1390)- art.12,art. 12 a
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, art.6, pkt 1,-(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach (Dz. U z 2013, poz.958)
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
((Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
6. Ustawa z dnia 26 października 1882 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich- art.4 ust.2-(tekst jednolity obwieszczony przez Marszałka Sejmu RP z dnia 20 lutego 2014 r, poz.382)
7. Ustawa Kodeks Karny
(Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553) – art. 304, art.305, art.306,
art.162, art.200, art.207 oraz Rozdział XXV, XXVI, XXVII8. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,- art. 572, art.23, art. 24(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn zm)
9. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Prezydenta Polski na mocy ustawy z dnia 21 września 1990 r. – art.19
10. Uchwała Rady Ministrów nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku – rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,

11.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.)

12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2015, poz.1639 ze zm.)

13.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy - art. 96 (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm)

14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/29/UE z dnia 25.10.2012 r ustanawiające minimalne normy unijne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Objaśnienie terminów

1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

2. Wolontariusz- osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmuje działania na rzecz przedszkola.

2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).

4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę w tym pracownika przedszkola lub zaniedbywanie dziecka przez jego opiekunów.

6. Przewodniczący/zespół odpowiedzialny za ,,Politykę ochrony dzieci - wyznaczeni przez dyrektora przedszkola pracownicy sprawujący nadzór nad realizacją ,,Polityki ochrony dzieci” w przedszkolu.

7. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci to wyznaczony przez dyrektora pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w przedszkolu.

8. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie kontaktów pracowników z dziećmi. System pozytywnych i negatywnych konsekwencji postępowania z dzieckiem.

1. Pracownicy dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu, monitorują sytuacje i dobrostan dziecka.

2. Pracownicy pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w zależności od potrzeb dziecka i uzgodnień z rodzicami.

3. Pomoc dzieciom uwzględnia: umiejętności rozwojowe dzieci, potrzeby dziecka.

4. Nauczyciele organizują zajęcia i zabawy zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój. Zadania dostosowywane są do potrzeb i możliwości dzieci.

5. Pracownicy wspierają dzieci w pokonywaniu trudności, zaspokajaniu potrzeb bezpieczeństwa wynikających z wieku rozwojowego dziecka.

6. Pracownicy podejmują działania wychowawcze mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw – wyrażanie emocji w sposób niekrzywdzący innych, niwelowanie zachowań agresywnych, promowanie zasad „dobrego wychowania”.

7. Dzieci zostają zapoznane z zasadami regulującymi funkcjonowanie grupy uwzględniającymi prawa i obowiązki dziecka wynikające z systemu pozytywnych i negatywnych konsekwencji postępowania z dzieckiem (kodeksy przedszkolaka).

8. Pozytywne zachowania dzieci wzmacniane są poprzez nagradzanie: słowne (pochwała indywidualna, pochwała na forum grupy), nagroda rzeczowa w formie naklejek, odznak, oklasków, pochwała przekazana rodzicowi.

9. W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji zachowania. Konsekwencją negatywnego zachowania jest odsunięcie dziecka od zabawy na określony czas, zmiana aktywności, odebranie przywileju, usadzenie na „smutnym krzesełku” – krzesło do przemyślenia (od 3 do 6 minut w zależności od wieku dziecka), poinformowanie rodziców o przewinieniu dziecka.

10. Niedopuszczalne są zachowania pracowników przedszkola wobec dzieci w zakresie przemocy fizycznej oraz przemocy psychicznej: kary cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie, przeklinanie, etykietowanie, przezywanie), zmuszanie, negowanie uczuć.

11. Dozwolone jest przy czynnościach higienicznych wykonywanie wszelkich zabiegów w miejscach intymnych dziecka (mycie, wycieranie itp.) oraz oglądanie ciała dziecka przy podejrzeniu choroby bądź nabytego urazu.

12.Dopuszcza się wyprowadzanie dziecka z sali do innego pomieszczenia przedszkolnego pod opieką nauczyciela w przypadku, gdy zagraża innym dzieciom np. w ataku złości, gdy używa przemocy, w celu wyciszenia agresji i emocji dziecka.

13. Bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności dziecka. Zasady bezpośredniego kontaktu z dzieckiem ustalane są z rodzicami z poszanowaniem zdania obu stron.

Procedura interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka poza przedszkolem

1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. Wyjaśnienie pojęć związanych z krzywdzeniem dzieci stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

2. Każdy ujawniony problem krzywdy dziecka należy traktować indywidualnie i ze szczególną troską o jego bezpieczeństwo. Nauczyciel ma możliwość regularnego obserwowania funkcjonowania dziecka, oraz zmian w jego zachowaniu.

3. Wczesna identyfikacja przypadków krzywdzenia dziecka- nauczyciel dokonuje obserwacji wyglądu, zachowania dziecka np. liczne siniaki, zadrapania. Rozmawia z dzieckiem, dowiaduje się o szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, wspiera go, buduje dobre relacje z nim, informuje o konieczności kontaktu z rodzicami.

4. Wstępna diagnoza sytuacji dziecka i rodziny.

5. Zgłoszenie przypadku krzywdzenia dziecka lub uzasadnionego podejrzenia do koordynatora/zespołu odpowiedzialnego za „Politykę ochrony dzieci” oraz do dyrektora placówki.

6. Dyrektor lub koordynator/zespół nawiązuje kontakt z rodzicami i rozmawia z nimi- informuje o stanie dziecka i prosi o wyjaśnienie ujawnionych obrażeń.

7. Zgłoszenie przypadku krzywdzenia dziecka lub uzasadnionego podejrzenia do odpowiedniej instytucji.

8. W przypadku stwierdzenia, że dziecko doznało przemocy fizycznej, emocjonalnej w rodzinie dyrektor wzywa np. pogotowie w celu udzielenia pomocy medycznej dziecku, oraz uzyskania zaświadczenia o jego stanie zdrowia.

9. Dyrektor (koordynator/zespół) sporządza notatkę służbową opisującą wygląd dziecka, dolegliwości i w dalszym ciągu dokonuje jego obserwacji w przedszkolu.

10. Dyrektor nawiązuje współpracę z instytucjami w zakresie monitorowania sytuacji dziecka w rodzinie: np. pracownik socjalny w celu uzyskania danych o sytuacji rodzinnej z wywiadu środowiskowego, dzielnicowy w celu uzyskania danych o ewentualnych interwencjach, psycholog, kurator sądowy w celu uzyskania danych nadzorze, prokuratura.

11. Nauczyciel, wykwalifikowani specjaliści (psycholog, pedagog, terapeuta) udzielają pomocy dziecku, rodzicom- organizują i prowadzą działania reedukacyjne, terapeutyczne w specjalistycznych poradniach np. Psychologiczno- Pedagogicznej, innych instytucjach.

12. W przypadku podwyższonego ryzyka występowania przemocy w rodzinie prowadzone są działania prewencyjne.

13. Prowadzenie ogólnej profilaktyki zjawiska.

W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka:

  1. Dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego nauczyciel powiadamia policję, wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego oraz prokuraturę rejonową o popełnieniu przestępstwa. Równolegle powiadamia pracownika socjalnego w rejonie.
  2. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
  3. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki, Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
  4. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały informacje o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w przedszkolu przez rówieśników.

1.Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w przedszkolu przez rówieśnika/rówieśników, lub osoba, która pozyskała o powyższym informację, zgłasza problem wychowawcy grupy.

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę zarówno z osobą poszkodowaną, jak i dzieckiem/dziećmi, podejrzanymi o krzywdzenie swojego kolegi bądź koleżanki.

3. Po przeprowadzeniu takich rozmów wychowawca powinien opracować plan pomocy dziecku mający na celu wyeliminowanie zachowania niepożądanego w grupie.

4. W przypadku bardziej skomplikowanym (duże natężenie krzywdzenia) wychowawca powinien zgłosić problem dyrektorowi przedszkola.

5. Dyrektor omawia problem na posiedzeniu rady pedagogicznej i wraz z nauczycielami podejmuje dalsze działania w celu rozwiązania problemu.

6. Dla zwiększenia skuteczności interwencji należy zaangażować również rodziców/opiekunów dzieci, by dawali oni pozytywne wsparcie swoim dzieciom poprzez rozmowę z nimi ukierunkowaną na to, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak reagować na krzywdzenie rówieśników i komu zgłaszać, gdy dochodzi do takiego krzywdzenia.

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r.poz.2135 ze zm.),

2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowanie w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym/ Grupie Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego powołanych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5.Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

Zasady dostępu do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami

1.W naszym przedszkolu dzieci nie mają dostępu do Internetu.

2. W przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, przedszkole zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, będzie zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

3. W szczególności przedszkole zobowiązane jest zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

4. Na terenie placówki dostęp dziecka będzie możliwy wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.

Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 77

„Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

 

 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z KRZYWDZENIEM DZIECI:

 

POJĘCIE: KRZYWDZENIE DZIECKA

Krzywdzenie dziecka to zamierzone lub niezamierzone działanie lub zaniechanie osoby dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które negatywnie wpływa na zdrowie dziecka, jego rozwój fizyczny lub psychospołeczny. Krzywdzenie lub maltretowanie dziecka to wszystkie formy fizycznego lub emocjonalnego złego traktowania, zaniedbywania, wykorzystywania seksualnego lub komercyjnego doznane od osoby odpowiedzialnej za dziecko, której ono ufa, lub która ma władzę nad nim skutkujące faktyczną lub potencjalną krzywdą dziecka.

Kategorie krzywdzenia dziecka:

1. Krzywdzenie fizyczne- powoduje ból i różnego rodzaju cierpienia dziecka wobec którego stosowane są np.: kary cielesne, zanurzanie w gorącej wodzie, oparzenia gorącymi przedmiotami, przypalanie papierosami, próby otrucia itp. Podejrzenie, że dziecko jest poddawane przemocy fizycznej mogą budzić: widoczne obrażenia ciała (poparzenia, ślady po ugryzieniu, siniaki, zadrapania skóry, rany, naderwania małżowiny usznej, złamania kości) których pochodzenie trudno jest wytłumaczyć. Ponadto dziecko boi się rodzica, opiekuna, wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła, podawane przez dziecko wyjaśnienia nie są spójne, logiczne. Rodzic lub opiekun natomiast podaje sprzeczne lub nieprzekonujące wyjaśnienia obrażeń dziecka, bądź w ogóle odmawia rozmowy. Występowanie pojedynczego objawu nie jest dowodem na to, że dziecko doświadcza krzywdzenia. Jeśli jednak symptom powtarza się, bądź kilka występuje jednocześnie, możliwe że mamy do czynienia z przemocą.

2. Krzywdzenie psychiczne /emocjonalne - upokarzanie, odrzucanie, izolowanie, ignorowanie, wyszydzanie, krytykowanie, terroryzowanie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego jego możliwości, zastraszanie, grożenie dziecku. Dziecko doznające takiej przemocy zachowuje się w sposób nieadekwatny do wieku, wykazuje zaburzenia jedzenia- niedojadanie, nadmierne objadanie się, wymioty, samookaleczenie się, ma problemy ze snem, koszmary, strach przed zaśnięciem.

3. Przemoc seksualna: Dziecko doznające wykorzystywania seksualnego jest nadmiernie rozbudzone, dużo mówi o seksie, unika kontaktu z dorosłymi, opisuje zachowanie osoby dorosłej wskazujące na to, że próbowała je uwieść. Dziecko takie jest przygnębione, wycofane, ma problemy z koncentracją uwagi, zaczyna zachowywać się agresywnie, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, odmawia przebierania się w towarzystwie innych. Dziecko takie ma problemy ze snem, przejawia dolegliwości bólowe intymnych części ciała, a także głowy i brzucha. Ma ono problemy np. z siedzeniem, chodzeniem, oddawaniem moczu, kału, częste infekcje dróg moczowo-płciowych, widoczne siniaki na klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach, oraz otarcia zaczerwienienia, stany zapalne skóry, a także krwawienia. Sygnałem ostrzegawczym jest również zbytnia erotyzacja dziecka, oraz odgrywana przemoc seksualna np. na lalkach, zabawkach.

4. Zaniedbywania bytowe, wychowawcze: Zauważone symptomy u dziecka to: bardzo niska higiena osobista- dziecko brudne, cuchnące, brudne paznokcie, ubranie, ślady licznych ukąszeń, świerzb. Dziecko takie jest głodne, często choruje, jest zmęczone, apatyczne. Rodzice nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka.

Objawy zaniedbania dziecka w wieku przedszkolnym:

 

Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 77

„Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

………………………………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Rodziców/opiekunów prawnych

.Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r.poz.2135), wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych:

1.imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, stan zdrowia, adres zamieszkania,

2.imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, seria i nr dowodu osobistego, telefony kontaktowe, miejsce i adres pracy - do celów rekrutacji, ewidencyjnych, bezpieczeństwa i organizacji pracy placówki.

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.z 2015 r.poz.2135) przyjmuję do wiadomości, że:

Jednocześnie wyrażam/ nie wyrażam* zgody na udostępnienie wizerunku mojego dziecka…………………………………………………………………….w ramach działalności promocyjno – informacyjnej lub edukacyjnej prowadzonej przez Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku, tj. umieszczania informacji, zdjęć, prac plastycznych na stronie internetowej przedszkola, udzielania i publikowania (emisji) wizerunku i wypowiedzi w mediach lokalnych, broszurach okolicznościowych, kronice i gazetce przedszkola, na tablicach informacyjnych, galeriach i wystawach przedszkolnych.

Oświadczam, że Jestem świadoma (-y) dobrowolności podania danych oraz że zostałam (-em) poinformowana (-y) o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-y) o tym, że zgoda niniejsza będzie trwała po ustaniu uczęszczania dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku i może być przeze mnie cofnięta w każdym czasie.

Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

………………………………………………………………………

Białystok, dnia…………*- niepotrzebne skreślić