Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno- wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowe rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji .

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA NA KONIEC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Obszar rozwoju dziecka

Fizyczny- pod kątem przygotowania dziecka do podjęcia zadań w szkole

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne,

2) samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

3) wykonuje proste czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie,

4)wykonuje czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

5) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu
 i sprząta po posiłku;

6) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

 

7) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich;

8) wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne,
 z czworakowaniem, rzutne;

9) podejmuje i inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje,

10) konstruuje ,buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny,

11) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz,

12) manipuluje małymi przedmiotami
 z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni,

13) używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania

14) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

 

15) wykazuje gotowość związaną ze sprawnością ciała
 i koordynacją w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

 

 

 

Obszar rozwoju dziecka:

Emocjonalny- pod kątem przygotowania dziecka do wypełniania zadań w szkole

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje,

2) podejmuj inicjatywę  radzenia  sobie
z przeżywaniem stanów emocjonalnych adekwatnie do sytuacji;

3) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci,

5) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

6) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

7) rozstaje się z rodzicami bez lęku,

8) ma świadomość, że rozstanie, na czas pobytu
w przedszkolu, bywa dłuższe lub krótsze;

9) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

10) ma świadomość, że odczuwają  i przeżywają je wszyscy ludzie;

11) potrafi szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie;

12) wdraża swoje własne strategie bycia w sytuacjach trudnych, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

13) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje
i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania,

14) panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

15) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

16) potrafi dostrzec, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania i przejawia w stosunku do nich życzliwość
i troskę;

17) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

Obszar rozwoju dziecka

Społeczny- pod katem przygotowania dziecka do podjęcia zadań w  szkole

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby,

2) wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając prawa poczucia wartości innych osób,

3) nawiązuje relacje rówieśnicze;

4) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

5) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

6) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia
i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

7) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;

8) przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy
w grupie,

9) współdziała z dziećmi w zabawie w pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

10) nazywa i rozpoznaje wartości związane
z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym  – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

11) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

12) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

13)  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;

14) wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, wobec grupy.

Obszar rozwoju dziecka

Poznawczy-pod katem przygotowania dziecka do wypełniania zadań w szkole

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów,

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, technicznych,

3) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: teatralnych, mimicznych,

4) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych:  konstrukcji i modeli
z tworzyw i materiału naturalnego;

5) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych:  materiału naturalnego;

6) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,

7) mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy

8) rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

9) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

10) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,

11) odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

12) formułuje tematycznie odpowiedzi do zadawanych  pytań,

13) opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych,

14) układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki,

15) układa i rozwiązuje zagadki;

16) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne,

17) uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

18) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami
i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną;

19) słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki
z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; aktywnie słucha muzykę,

20) porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały,

21) muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; w skupieniu słucha muzyki;

22) wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej

23) chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu;; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne;

24) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp

25)  tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru,

26)  przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie,

27) samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury,

28) określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

29) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy,

30) nazywa symbole i znaki znajdujące się
w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

31) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

32) nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim,

33) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,

34) zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar,

35) porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

36) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia,);

37) układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie,

38) rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt

39)eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

40) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów
w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

41) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

42) rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

43) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

44) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

45) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści
z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym,

46)rozumie znaczenie korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

47) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie
z nowoczesnej technologii itd.;

48) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców
i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

Zadania Przedszkola:

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3.Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4.Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5.Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6.Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7.Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8.Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9.Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,

w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10.Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości

i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11.Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12.Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13.Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14.Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15.Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16.Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Zalecane warunki i sposób realizacji