Ramowy rozkład dnia

6.30-7.00 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, słuchanie utworów literackich, rozmowy okolicznościowe

7.00-8.30zabawy swobodne,  praca indywidualna  wspierająca rozwój dziecka, zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, czynności: samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze oraz porządkowe, przygotowanie do śniadania

8.45- 9.15- śniadanie, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturowych, pełnienie dyżurów

9.15- 10.30- zajęcia edukacyjne realizowane w grupach  zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy rozwijające różnorodną aktywność dziecięcą: plastyczną , muzyczną, ruchową, poznawczą, matematyczną, zabawy przygotowujące do posługiwania się jeżykiem angielskim,

10.30- 11.30-pobyt na powietrzu (ogród przedszkolny, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki)/lub zabawy w sali zabaw, sali gimnastycznej przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych

11.30-12.00 obiad, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturowych, pełnienie dyżurów.

12.00- 13.45- grupy młodsze (3-4- latki) relaks poobiedni z wykorzystaniem technik relaksacyjnych,  muzyki, literatury dziecięcej, doskonalenie czynności samoobsługowych

12.00- 13.45-grupy starsze (5-6-latki)-  formy relaksu  z wykorzystaniem różnorodnych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej.  Zabawy swobodne /realizacja projektów innowacyjnych i edukacyjnych w grupach.  Zajęcia wyrównawcze i  indywidualne stymulujące rozwój dziecka, realizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze specjalistami i nauczycielami przedszkola. Zabawy i ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych

( w tym z języka angielskiego). Zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym/obserwacje  przyrodnicze , spacery lub/zabawy ruchowe  w sali, podejmowanie zabaw badawczych. Religia katolicka i prawosławna z udziałem zadeklarowanych dzieci przez rodziców.

13.45- 14.00- czynności : higieniczne, samoobsługowe, porządkowe. Podwieczorek, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturowych, pełnienie dyżurów.

14.00-17.00-   –zabawy swobodne w sali- tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, gry edukacyjne i planszowe przy stolikach lub w ogrodzie przedszkolnym, praca kompensacyjno-korekcyjna i indywidualna wspierająca rozwój dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, realizowana przez specjalistów i nauczycieli przedszkola,  czytanie fragmentów książek, prace porządkowo-użyteczne w sali i w półkach indywidualnych,  indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

Realizacja bezpłatnej podstawy programowej odbywa się w godzinach : 7.00-12.00

Ramowy Rozkład dnia stanowi załącznik do uchwały nr 4/2023 z dnia 31.08.2023 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v