Nasza Patronka

Simona Kossak
 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się od 25 lutego 2019 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 6 marca 2019 r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

 www.bialystok.pl/dla mieszkańców/edukacja/rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Białystok, znajdują się na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

Informujemy, że wnioski do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane
w dniach od 25.02.2019 r – do dnia 06.03.2019 r. w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.30.

Kalendarz rekrutacji
1. 25.02 2019 r – rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli  na terenie miasta Białegostoku
2. od 25.02.2019-06.03.2019   r  rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. do 21 marca 2019 r do godz. 12.00– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
4. 26 marca 2019 r o godz. 15.00.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. do 29 marca 2019 r ( w godzinach pracy przedszkola)podpisywanie woli przyjęcia przez rodzica kandydata w postaci pisemnego oświadczenia
6. 1 kwietnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
7. od 1 do 7 czerwca 2019 r. – postępowanie uzupełniające

Kryteria rekrutacji 

Jednolite kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

Kryteria główne – ustawowe I etapu rekrutacji, które posiadają jednakową wartość 100 pkt.

 1. wielodzietność rodziny – rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej

Kryteria dodatkowe- samorządowe II etapu rekrutacji

 1. dziecko 6 letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub 7 lenie i starsze z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5 letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego- 25 pkt
 2. dziecko obojga rodziców pracujących lub odpowiednio: rodzica samotnie wychowującego dziecko będącego w zatrudnieniu/ uczącego się w trybie dziennym/ prowadzącego gospodarstwo rolne/ prowadzącego działalność gospodarczą- 12 pkt.
 3. dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu-6 pkt.
 4. dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci-3 pkt
 5. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata-2 pkt.
 6. wiek kandydata- w przypadku. gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali  taką sama liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek rozpoczynając od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia- 1 pkt
 7. Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego kryterium jest wniosek o przyjęciu dziecka do przedszkola. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wymagane jest aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców.
 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można wypełnić na dwa sposoby : elektronicznie logując się na stronie www.nabor.um.bialystok.pl. Wypełniony wniosek na stronie internetowej zostanie zarejestrowany w systemie, ale należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji . Wniosek można również wypełnić w formie papierowej, dostępny w placówce, gdzie uzyska się pomoc pracownika przedszkola w jego wypełnieniu.             

 Informujemy, iż po złożeniu przez Rodziców wychowanków deklaracji pozostania na rok szkolny 2019/2020, placówka dysponuje 36 miejscami naboru dla kandydatów biorących udział w rekrutacji na nowy rok szkolnyZałącznik(i):   

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl