Nasza Patronka

Simona Kossak
 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się od 1 marca 2018 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 9 marca 2018 r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

 www.bialystok.pl / dla mieszkańców/edukacja/rekrutacja

Prezentacja do pobrania – 

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Białystok, znajdują się na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

Informujemy, że wnioski do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane
w dniach od 01.03.2018 r – do dnia 09.03.2018 r. w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.30.

Kalendarz rekrutacji
1. 1 marzec 2018 r – rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli  na terenie miasta Białegostoku
2. od 1 do 9 marca 2018  r  rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. do 23 marca 2018 r do godz. 12.00– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
4. 27 marca 2018 r o godz. 15.00.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. do 5 kwietnia 2018 ( w godzinach pracy przedszkola)podpisywanie umów z dyrektorem
6. 10 kwietnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
7. od 1 do 6 czerwca 2018 r. – postępowanie uzupełniające

Kryteria rekrutacji 

Jednolite kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

Kryteria główne – ustawowe I etapu rekrutacji

 1. wielodzietność rodziny – rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej

Kryteria dodatkowe- samorządowe II etapu rekrutacji

 1. dziecko 6 letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub 7 lenie i starsze z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5 letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
 2. dziecko obojga rodziców pracujących lub odpowiednio: rodzica samotnie wychowującego dziecko będącego w zatrudnieniu/ uczącego się w trybie dziennym/ prowadzącego gospodarstwo rolne/ prowadzącego działalność gospodarczą
 3. dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu
 4. dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci
 5. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata
 6. w przypadku. gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali  taką sama liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek rozpoczynając od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia

W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola przyjęto 50 dzieci- kandydatów, które spełniły wymagane kryteria rekrutacyjne uzyskując minimalną liczbę punktów, którą określono w systemie elektronicznym- 15 pkt. Wszyscy rodzice przyjętych dzieci podczas rekrutacji podpisali wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, wypełniając w termiach stosowne oświadczenie. W placówce ni e odbędzie się drugi etap rekrutacji- uzupełniającej. 


 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl