Nasza Patronka

Simona Kossak
 

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OD DNIA

1 WRZEŚNIA 2016 roku

Na podstawie:

-ustawy z dnia 13 czerwca 2013  roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r, poz.827) , która obowiązuje od dnia 1 września 2013 roku

-Uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok

- Zarządzenia  Nr 3892/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wykonania w/w uchwały Rady Miasta Białystok wraz załącznikami nr 1, nr 2

Na koszt pobytu dziecka w przedszkolu składają się dwie zasadnicze kwoty: pierwsza określa wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, druga - miesięczny koszt żywienia dziecka w przedszkolu

1.Od dnia 1 września 2016 roku wysokość opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (w godzinach 7.00-12.00) będzie wynosiła -1 zł

- w miesiącu wrześniu 2016 roku- 4 zł x 22 dni= 88 zł

- w miesiącu październiku 2016 roku- 4 zł x 21 dni= 84 zł

2. Nie pobiera się opłaty  jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu przez 5 godzin dziennie (czas na realizację minimum programowego, określony Ramowym rozkładem dnia przez Dyrektora Przedszkola)

3. Zniżki w opłacie za świadczenia w wysokości 50% przysługują dzieciom, które:

1) posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

w tym wypadku należy złożyć w sekretariacie przedszkola Oświadczenie- (załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku- dostępny w sekretariacie) , w bieżącym roku szkolnym  - najpóźniej do końca sierpnia i do końca  listopada 2016r

2) na które został przyznany Zasiłek rodzinny decyzją MOPR
w tym wypadku należy złożyć w sekretariacie przedszkola Oświadczenie (załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku- dostępny w sekretariacie)

3) korzystają z Programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny (podstawą uzyskania zniżki jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola numeru karty i pozytywna jej weryfikacja przez przedszkole, przy czym zniżki przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przedstawiona BKDR)

5. Obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola oświadczenie.

6. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne, rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje jedna wybrana przez nich ulga.

7. Nie złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego we wskazanym terminie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne.

8. W przypadku utraty prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego lub zakończenia uczestnictwa w Programie „ Białostocka Karta Dużej Rodziny, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.

9. Utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tytułu otrzymywania zasiłku rodzinnego następuje z ostatnim dniem miesiąca obowiązującej zniżki.

10. Nie pobiera się opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.

11.Opłaty za świadczenia przedszkolne , o których mowa w § 1 nie obejmuje kosztów żywienia dziecka, którą reguluje Aneks nr 2/2011 do Zarządzenia Dyrektora  Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku z dnia 20.08.2010 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej ustalony z Prezydentem Miasta Białegostoku

- informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń dla rodziców

12. Opłaty za przedszkole Rodzice wychowanków wnoszą wyłącznie na rachunek przedszkola w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca- Zarządzenie Dyrektora Nr 12/2015 z dnia 01.09.2015 roku.

 

 


 

Informacje o wysokości należnej opłaty za dany miesiąc należy uzyskać u intendenta przedszkola.

 

 

Istnieje również możliwość otrzymania ulgi bądź dofinansowania:

 

 


 


Regulamin opłat
   
wyciąg z BKDR

 

 


 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl