Nasza Patronka

Simona Kossak
 

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OD DNIA

1 WRZEŚNIA 2018 roku

Na podstawie:

-Uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja  2018 r roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wprowadzonych przez Gminę Białystok w jednostkach oświatowych   

-Zarządzenia  Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27czerwca 2018 roku w sprawie wykonania w/w uchwały Rady Miasta Białystok wraz załącznikami nr 1, nr 2:

-Aneks nr 2/2011 do Zarządzenia Dyrektora  Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku z dnia 20.08.2010 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej ustalony z Prezydentem Miasta Białegostoku

Na koszt pobytu dziecka w przedszkolu składają się dwie zasadnicze kwoty: pierwsza określa wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia usług przez przedszkole, druga - miesięczny koszt żywienia dziecka w przedszkolu

1) wg. uchwały Rady Miasta Białystok  opłaty za pobyt w przedszkolu Rodzice wychowanków wnoszą z dołu na wyodrębniony rachunek  bankowy przedszkola w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

- we wrześniu 2018 roku Rodzice nie wnoszą opłaty za pobyt, dopiero w miesiącu: październiku 2018 roku opłaty będą pobierane za miesiąc wrzesień 2018 roku

-2) wysokość odpłatności wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej liczby godzinpobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony (5 godzin realizacji bezpłatnej realizacji podstawy programowej dla dzieci 6- letnich) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

3) wysokość opłat za żywienie reguluje Zarządzenie Dyrektora Przedszkola. Dzienna stawka żywieniowa ( śniadanie, obiad, podwieczorek)  wynosi 5 zł . Opłaty za żywienie dziecka Rodzice wnoszą z góry na wyodrębniony rachunek bankowy przedszkola w terminie do 10- go każdego miesiąca.

4) Wysokość opłat będzie wysyłana Rodzicom mailowo przez Panią intendent Izabelę Motkowską zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

3. Zniżki w opłacie za świadczenia w wysokości 50% przysługują dzieciom, które:

1) posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych indywidualnych lub zespołowych

w tym wypadku należy złożyć w sekretariacie przedszkola Oświadczenie- (załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku- dostępny w sekretariacie) , w bieżącym roku szkolnym  - najpóźniej do końca sierpnia i do końca  listopada 2018r

2) na które został przyznany Zasiłek rodzinny decyzją MOPR
w tym wypadku należy złożyć w sekretariacie przedszkola Oświadczenie (załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku- dostępny w sekretariacie)opłacanie obiadów przez MOPR- 2,5 zł (za śniadanie i podwieczorek płacą rodzice-2,5 zł)

3) korzystają z Programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny (podstawą uzyskania zniżki jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola numeru karty i pozytywna jej weryfikacja przez przedszkole, przy czym zniżki przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przedstawiona BKDR)

5. Obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola oświadczenie.

6. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne, rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje jedna wybrana przez nich ulga.

7. Nie złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego we wskazanym terminie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne.

8. W przypadku utraty prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego lub zakończenia uczestnictwa w Programie „ Białostocka Karta Dużej Rodziny, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.

9. Utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tytułu otrzymywania zasiłku rodzinnego następuje z ostatnim dniem miesiąca obowiązującej zniżki.

10. Nie pobiera się opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.

11.Opłaty za świadczenia przedszkolne , o których mowa w § 1 nie obejmuje kosztów żywienia dziecka, którą reguluje Aneks nr 2/2011 do Zarządzenia Dyrektora  Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku z dnia 20.08.2010 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej ustalony z Prezydentem Miasta Białegostoku

12. Od 1 stycznia 2017 roku na mocy art. 5 znowelizowanej ustawy z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski (Dz. U z 2016, poz.1985)- nie pobiera się opłat za przedszkole za pobyt dziecka 6-letniego oraz dzieci starszych odbywających roczne przygotowanie przedszkolne


 

Informacje do Rodziców o wysokości należnej opłaty od dnia 1 września 2018 roku będą wysyłane mailem (po uzyskanej zgody w związku z przepisami RODO)

 

Istnieje również możliwość otrzymania ulgi bądź dofinansowania:

 

 


 


Regulamin opłat
   
wyciąg z BKDR

 

 


 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl