Koncepcja pracy przedszkola

„ Człowiek też jest częścią przyrody, a nie ma w niej części mniej i bardziej ważnych. Kwiat, gwiazdę, kamień, człowieka przenika ta sama iskra Boża. Ci ,którzy nauczą się współodczuwać z rośliną i zwierzęciem, potrafią zrozumieć innych i będą lepsi dla siebie, to znaczy nic nie uczynią wbrew swojej naturze.”

         Simona Kossak

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Samorządowego Nr 77

                                 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak

                                                         w Białymstoku

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych – ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolneg

Poprzez zabawę i naukę przedszkole ma na celu:

     v.wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań, a także w

       przejawianych trudnościach edukacyjnych i wychowawczych.

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. kształtowanie rozwoju intelektualnego, społecznego,  fizycznego wychowanków niezbędnego w codziennym życiu i w dalszej edukacji,
 3. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 4. kształtowanie właściwego systemu wartości, empatii i postaw społeczno-moralnych poprzez podejmowanie działań i akcji charytatywnych z udziałem dzieci w Klubie Małego wolontariusza „Ósemeczka”.
 5. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,
 6. rozwijanie umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
 7. stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,
 8. rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń o świecie,
 9. kształtowanie postaw prozdrowotnych promujących „zdrowy styl życia”,
 10. wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć i wrażliwości  poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
 11. prowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 12. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz tożsamości narodowej.
 13. kształtowanie u wychowanków postaw patriotycznych : miłości do Ojczyzny poprzez poznawanie jej historii, symboli narodowych, uczestniczenie w wydarzeniach patriotycznych organizowanych w placówce oraz na forum miejskim.
 14. rozwijanie u dzieci postaw tożsamości z „Małą Ojczyzną”,  zainteresowania własnym regionem, jego historią, ważniejszymi zabytkami, zwyczajami, kulturą i tradycjami.
 15. przekazywanie dzieciom wartości uniwersalnych i ponadczasowych, takich jak piękno, dobro, prawda, miłość, pomoc, współczucie, przebaczenie.
 16. uczenie szacunku dla godności każdego człowieka,  jego odmienności i indywidualności,
 17. wspomaganie rozwoju intelektualnego  wychowanków w zakresie wiedzy  o otaczającym świecie przyrodniczym, społecznym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób komunikatywny  dla innych.
 18. inicjowanie zainteresowań przyrodniczych poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej, udział w zabawach badawczych realizowanych w ramach innowacji programowej „Dlaczego w trawie piszczy?” autorstwa Rady Pedagogicznej oraz w projektach edukacyjnych realizowanych przy współpracy z instytucjami przyrodniczymi ze środowiska lokalnego.
 19. kształtowanie świadomości ekologicznej oraz wrażliwości wychowanków na piękno otaczającego świata poprzez poznanie działalności przyrodniczej patrona Pani profesor Simony Kossak.
 20. udzielanie  pomocy specjalistycznej i prawnej dzieciom znajdującym się  w trudnych sytuacjach kryzysowych w zakresie wprowadzonej Polityki Ochrony Dziecka oraz wspierania rozwoju wychowanków w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów i nauczycieli przedszkola.
 21. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, które także szczegółowo określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego (dokładnie: załącznik nr 1 do podstawy)

      MISJA- W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO – jego dobro. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy rozbudzić w nim ciekawość świata  przyrody i ludzi, spostrzegawczość ,wrażliwość i empatię.

Chcemy wyposażyć dziecko w bogatą wyobraźnię twórczą, rozwinąć zdolność do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli. Otworzyć na pomysły i inspiracje płynące ze świata przyrody i od innych osób, a także wyrobić  gotowość  do poszukiwania nowych i oryginalnych rozwiązań. Pragniemy ukształtować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania wychowanka dbającego o środowisko naturalne, w którym żyje.  Tworzymy warunki do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności i ochrony.

W podejmowanych działaniach dydaktyczno- wychowawczych kształtujemy  u dzieci tożsamość regionalną i  narodową oraz postawy etyczne , odróżniania dobra od zła. Budujemy u dzieci    właściwy system wartości, uczuć i postaw społeczno-moralnych oparty na empatii i akcjach charytatywnych  na rzecz potrzebujących ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,

a także zwierząt we współpracy z partnerami ze środowiska lokalnego.

Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowo-przyrodniczym.

      

 

 

 

 

 

Wizja Przedszkola

 1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, wrażliwe na otaczającą przyrodę, dociekliwe, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 1. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do   dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do  twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 1. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
 1. Nauczycielki zaspokajają  potrzeby i rozwijają zainteresowania dzieci . Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 1. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi partnerami, a działania nasze są skoordynowane.
 2. W przedszkolu aktywnie działa Rada Rodziców, która promuje przedszkole w środowisku lokalnym.
 3. Nasze przedszkole jest dobrze wyposażone, zapewniające dobre i bezpieczne warunki dzieciom do zabawy i edukacji przedszkolnej. Ustawicznie  modernizujemy swoją bazę lokalową i wyposażenie  dbając o dobre warunki pobytu wychowankom oraz o jakość wykonywanej pracy przez pracowników przedszkola.
 4. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy oraz do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.
 5. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
 6. Placówka  pracuje  w oparciu o wybrane przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, programy autorskie oraz innowacje programowe przygotowujące dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej.
 7. Kreatywny zespół nauczycieli korzystający z dorobku naukowego Pani profesor Simony Kossak, realizuje innowację programową uwrażliwiającą wychowanków na piękno świata przyrody i odkrywania jej tajemnic poprzez zabawy badawcze i działania ekologiczne.
 8. Placówka  współpracuje  z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz ośrodkami pomocy społecznej, mogącymi udzielić wsparcia rodzinie.
 9. W placówce funkcjonuje Polityka Ochrony Dziecka w sytuacjach kryzysowych, krzywdzenia dzieci w środowisku rodzinnym, która realizowana jest przy współpracy z instytucjami udzielającymi wsparcia rodzinie. W placówce prowadzona jest działalność edukacyjna i profilaktyczna w/w zakresie z udziałem rodziców wychowanków oraz nauczycieli i pracowników przedszkola.
 1. Przedszkole promuje w środowisku lokalnym działalność przyrodniczą i ekologiczną Patrona Pani profesor Simony Kossak poprzez : uroczystości organizowane na forum miejskim, wojewódzkim i międzynarodowym,  prowadzone akcje ekologiczne, wystawy i slajdy przyrodnicze przyrodników i artystów z Podlasia.
 2. Edukacja przyrodnicza wychowanków przedszkola wzbogacana jest poprzez realizowane projekty i programy edukacyjne realizowane, a także akcje ekologiczne realizowane przy współpracy partnerów głównie instytucji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego na Podlasiu.
 3. W przedszkolu funkcjonuje zarejestrowany Klub Małego Wolontariusza „Ósemeczka”, który podejmuje akcje charytatywne i działania społeczne na rzecz potrzebujących dzieci i rodzin oraz zwierząt i ptaków we współpracy z instytucjami przyrodniczymi i społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi na forum lokalnym, a także ogólnopolskim.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

„RUMIANKOWEGO PRZEDSZKOLA”

 1. Absolwent naszej placówki to osoba otwarta, twórcza i dociekliwa, wrażliwa na piękno otaczającej przyrody samodzielnie funkcjonująca w otaczającym ją świecie na miarę możliwości wieku rozwojowego.
 2.  Posiada wyobrażenia na temat obowiązków wynikających z roli ucznia.
 3. Potrafi dokonać prezentacji własnej osoby oraz posiadanych umiejętności , predyspozycji i zainteresowań na forum.
 4. Odczuwa satysfakcję z samodzielnego wykonania zadań oraz z własnych osiągnięć
 5. Potrafi współpracować z rówieśnikami w grupie podczas wykonywania wspólnych zadań.
 6. Posiada zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób z rówieśnikami i nauczycielem (słucha i wypowiada się w różnych sytuacjach)
 7. Potrafi znosić porażki i korygować swoje zachowanie
 8. Przestrzega obowiązujących reguł i zasad normujących życie w grupie rówieśniczej.
 9. Otwarcie wyraża swoje potrzeby. Rozumie i szanuje odmienność innych osób.
 10. Dostrzega i szanuje wartości uznawanych społecznie: prawdę, dobro, piękno, sprawiedliwość.
 11. Potrafi wartościować swoje postępowanie odróżniając dobro od zła.
 12. Uczestniczy w organizowanych akcjach ekologicznych i charytatywnych na terenie placówki,  rozumie potrzebę pomagania innym (rówieśnikom, starszym ludziom, zwierzątkom, ptakom)
 13. Zna symbole ojczyzny, historie i legendy swojego miasta, jego zabytki i tradycje.
 14. Rozpoznaje i nazywa pory roku, zjawiska atmosferyczne, ekosystemy (rośliny i zwierzęta), środowiska przyrodnicze, posiada szeroki zakres wiedzy przyrodniczej oraz zna zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody.
 15. Zna ważne fakty z życia Patrona Przedszkola Simony Kossak związane z działalnością przyrodniczą .
 16. Doskonali swoją wiedzę przyrodniczą w oparciu o przeprowadzane doświadczenia, zabawy badawcze i własne obserwacje wynikające z realizowanej w placówce innowacji programowej „ Dlaczego w trawie piszczy?” opartej na gawędach Simony Kossak.
 17. Posiada zasób słownictwa umożliwiający wyrażanie swoich potrzeb i myśli.
 18. Poprawnie pod względem gramatycznym i ortograficznym wypowiada się w różnych sytuacjach.
 19. Porównuje i klasyfikuje materiał obrazkowy, werbalny.
 20. Interesuje się czytaniem i pisaniem
 21. Dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej, sylab, wyrazów i zdań.
 22. Liczy w zakresie własnych możliwości.
 23. Klasyfikuje przedmioty, figury geometryczne wg nazw i określonych cech.
 24. Jest świadoma zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w określonym środowisku.
 25. Dba o higienę osobistą i swojego otoczenia.
 26. Odnosi się z szacunkiem do dorosłych oraz do koleżanek i kolegów z przedszkola.

POLITYKA JAKOŚCI PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77

„Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak  w Białymstoku
NA LATA 2017-2022

Koncepcja rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku na najbliższe pięć lat, oparta jest na analizie podejmowanych działań i wniosków podsumowujących  funkcjonowanie placówki.

Uzyskane efekty pracy przedszkola, są sumą działań  dobrze współpracującego zespołu ludzi: Rady Pedagogicznej, rodziców, Rady Rodziców oraz pozostałych  pracowników przedszkola .

Istniejąca owocna współpraca społeczności przedszkolnej przekłada się
na obraz placówki nowoczesnej, z dużym potencjałem rozwoju, ale również
z tradycjami wieloletniej działalności. Jest to miejsce efektywnej edukacji przedszkolnej na białostockim osiedlu Zielone Wzgórza.

Głównym kierunkiem działań przedszkola jest ochrona środowiska i edukacja przyrodnicza.

Osoba patrona łączy w sobie to co istotne we współczesnych  kierunkach polityki oświatowej: tożsamość narodową i regionalną oraz pasję do świata przyrody. Publikacje i gawędy przyrodnicze Simony Kossak stały się źródłem inspiracji do pracy wychowawczo - dydaktycznej  z dziećmi oraz kształtowania twórczych i otwartych postaw proekologicznych.

Wytyczony kierunek działań, zmodyfikował  misję i wizję w koncepcji rozwoju placówki i  wytyczył nowe priorytety polityki jakościowej  na kolejne lata.

Polityka jakości pracy przedszkola na lata  2017-2022:

1. Priorytetem jest dobro i podmiotowość dziecka. Stwarzamy wychowankom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowując do dalszej edukacji i uczestniczenia w życiu społecznym.

2. Przedszkole dysponuje dobrze wykształconą kadrą pedagogiczną, realizującą ścieżki awansu zawodowego, a także podnoszącą kwalifikacje zawodowe, zgodnie z potrzebami rozwojowymi placówki oraz własnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

3.  Placówka  pracuje  w oparciu o wybrane przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, programy autorskie oraz innowacje programowe, przygotowujące dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej.

4. Kreatywny zespół nauczycieli korzystający z dorobku naukowego Simony Kossak, realizuje innowację programową uwrażliwiającą wychowanków na piękno świata przyrody i odkrywania jej tajemnic.

5. Nauczyciele przedszkola, współpracując w zespołach zadaniowych, uaktywniają swój potencjał zawodowy, dzielą  się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

6. Baza przedszkola jest ustawicznie modernizowana, doposażona

i dostosowywana do potrzeb wychowanków.

7. Rodzice są naszymi partnerami w działaniach określających koncepcję rozwoju placówki, a także w tworzeniu i modyfikacji programu wychowawczego.

8. W placówce przestrzegane są procedury opisane w Polityce Ochrony Dziecka, które uruchamiane są w kryzysowych sytuacjach krzywdzenia dziecka. Nauczyciele, pracownicy oraz rodzice wychowanków uczestniczą w szkoleniach, warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA w Białymstoku.

 9. Przedszkole współpracuje  z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz ośrodkami pomocy społecznej, udzielającymi wsparcia dziecku i  rodzinie.

10. W przedszkolu działa  zarejestrowany Klub Małego Wolontariusza

„ Ósemeczka”  podejmujący  akcje charytatywne o zasięgu lokalnym, a także ogólnopolskim,we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

11. Przedszkole poszukuje sprzymierzeńców wśród placówek oświatowych, instytucji, firm, rodziców wychowanków, mediów, aby realizować swoje zadania oraz   podejmować wyzwania edukacyjne, innowacyjne, promocyjne.

12. W ramach wymiany doświadczeń edukacyjnych w obszarze działań  przyrodniczych  związanych z patronem, realizujemy współpracę z placówkami przedszkolnymi na forum miejskim, wojewódzkim oraz międzynarodowym z Litwy, Niemiec i Anglii.

Koncepcję pracy przedszkola zaopiniowano  na Radzie Pedagogicznej – Protokół nr 8/2017 z dnia 29.06.2017 , oraz uchwalono na Radzie Pedagogicznej Nr 1/2017 w dniu 31.08.2017 roku Uchwała Nr 1/2017 z dnia 30.08.2017 r

 

Koncepcję pracy przedszkola przedstawiono i zaopiniowano pozytywnie  przez Radę Rodziców na zebraniu dnia: Protokół z dnia 30.06.2017  roku oraz na zebraniu organizacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 w dniu 19.09.2017 roku.