KONCEPCJA PRACY Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

„ Człowiek też jest częścią przyrody, a nie ma w niej części mniej i bardziej ważnych. Kwiat, gwiazdę, kamień, człowieka przenika ta sama iskra Boża. Ci ,którzy nauczą się współodczuwać z rośliną i zwierzęciem, potrafią zrozumieć innych i będą lepsi dla siebie, to znaczy nic nie uczynią wbrew swojej naturze.”

         Simona Kossak

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Samorządowego Nr 77

                    „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak

                                                         w Białymstoku

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych – ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

Poprzez zabawę i naukę przedszkole ma na celu:

v     wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań, a także w przejawianych trudnościach edukacyjnych i wychowawczych.

v     kształtować rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny wychowanków niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji,

v     wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

v     kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,

v     rozwijać umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,

v     stwarzać warunki indywidualnego rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,

v     rozwijać umiejętność logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń o świecie,

v     kształtować postawy „zdrowego stylu życia”,

v     rozwijać sprawność fizyczną, wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętność prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,

v     kształtować poczucie przynależności społecznej, narodowej.

v     Wspomagać rozwój intelektualny  wychowanków w zakresie wiedzy  o otaczającym świecie przyrodniczym, społecznym i technicznym oraz rozwijać umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób komunikatywny  dla innych.

v     Inicjować zainteresowania przyrodnicze poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej, udział w zabawach badawczych realizowanych w ramach innowacji programowej „Dlaczego w trawie piszczy?” autorstwa Rady Pedagogicznej.

v     Kształtować świadomość ekologiczną oraz wrażliwość wychowanków na piękno otaczającego świata poprzez poznanie działalności przyrodniczej Patrona Pani profesor Simony Kossak.

 

 

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, które także szczegółowo określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego (dokładnie: załącznik nr 1 do podstawy)

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO – jego dobro. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy rozbudzić w nim ciekawość świata  przyrody i ludzi, spostrzegawczość ,wrażliwość i empatię. Chcemy wyposażyć dziecko w bogatą wyobraźnię twórczą, rozwinąć zdolność do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otworzyć na pomysły i inspiracje płynące ze świata przyrody i od innych osób oraz wyrobić  gotowość  do poszukiwania nowych i oryginalnych rozwiązań.

 

 

 

 

 

Wizja Przedszkola

v     Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, wrażliwe na otaczającą przyrodę, dociekliwe, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

v     Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do   dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do  twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

v     Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

v     Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój

v     Nauczycielki zaspokajają  potrzeby i rozwijają zainteresowania dzieci . Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

v     Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi partnerami, a działania nasze są skoordynowane.

v     W przedszkolu aktywnie działa Rada Rodziców, która promuje przedszkole w środowisku lokalnym.

v     Nasze przedszkole jest dobrze wyposażone i kolorowe. Ciągle doskonalimyswoją bazę lokalową.

v     Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy oraz do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

v     Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

v    Placówka  pracuje  w oparciu o wybrane przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, programy autorskie oraz innowacje programowe przygotowujące dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej.

v     Kreatywny zespół nauczycieli korzystający z dorobku naukowego Pani profesor Simony Kossak, realizuje innowację programową uwrażliwiającą wychowanków na piękno świata przyrody i odkrywania jej tajemnic poprzez zabawy badawcze i działania ekologiczne.

v     Placówka  współpracuje  z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz ośrodkami pomocy społecznej, mogącymi udzielić wsparcia rodzinie

v     Przedszkole promuje w środowisku lokalnym działalność przyrodniczą i ekologiczną Patrona Pani profesor Simony Kossak poprzez uroczystości organizowane na forum miejskim, prowadzone akcje ekologiczne, wystawy i slajdy przyrodnicze.

 

 

 

 

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

„RUMIANKOWEGO PRZEDSZKOLA”

 

v     Absolwent naszej placówki to osoba otwarta, twórcza i dociekliwa, wrażliwa na piękno otaczającej przyrody samodzielnie funkcjonująca w otaczającym ją świecie na miarę możliwości wieku rozwojowego.

v      Posiada wyobrażenia na temat obowiązków wynikających z roli ucznia

v     Potrafi dokonać prezentacji własnej osoby oraz umiejętności na forum

v     Odczuwa satysfakcję z samodzielnego wykonania zadań oraz z własnych osiągnięć

v     Potrafi współpracować z rówieśnikami w grupie podczas wykonywania wspólnych zadań.

v     Posiada zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób z rówieśnikami i nauczycielem (słucha i wypowiada się w różnych sytuacjach)

v     Potrafi znosić porażki i korygować swoje zachowanie

v     Przestrzega obowiązujących reguł i zasad normujących życie w grupie rówieśniczej.

v     Otwarcie wyraża swoje potrzeby. Rozumie i szanuje odmienność innych osób.

v     Dostrzega i szanuje wartości uznawanych społecznie: prawdę, dobro, piękno, sprawiedliwość.

v     Potrafi wartościować swoje postępowanie odróżniając dobro od zła.

v     Zna symbole ojczyzny, historie i legendy swojego miasta, jego zabytki i tradycje.

v     Rozpoznaje i nazywa pory roku, zjawiska atmosferyczne, ekosystemy (rośliny i zwierzęta), środowiska przyrodnicze, posiada szeroki zakres wiedzy przyrodniczej oraz zna zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody.

v     Zna ważne fakty z życia Patrona Przedszkola Simony Kossak związane z działalnością przyrodniczą .

v     Doskonali swoją wiedzę przyrodniczą w oparciu o przeprowadzane doświadczenia, zabawy badawcze i własne obserwacje wynikające z realizowanej w placówce innowacji programowej „ Dlaczego w trawie piszczy?” opartej na gawędach Simony Kossak.

v     Posiada zasób słownictwa umożliwiający wyrażanie swoich potrzeb i myśli.

v     Poprawnie pod względem gramatycznym i ortograficznym wypowiada się w różnych sytuacjach.

v     Porównuje i klasyfikuje materiał obrazkowy, werbalny.

v     Interesuje się czytaniem i pisaniem

v     Dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej, sylab, wyrazów i zdań.

v     Liczy w zakresie własnych możliwości.

v     Klasyfikuje przedmioty, figury geometryczne wg nazw i określonych cech.

v     Jest świadoma zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w określonym środowisku.

v     Dba o higienę osobistą i swojego otoczenia.

v     Odnosi się z szacunkiem do dorosłych oraz do koleżanek i kolegów z przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77

„Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak  w Białymstoku
NA LATA 2012-2017

 

Funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak  w Białymstoku wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa.

Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki, które wyznaczają kierunki planowanych działań rozłożonych na najbliższe lata:

1. W przedszkolu najważniejszym priorytetem jest dobro i podmiotowość dziecka. Stwarzamy wychowankom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowując do dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym.

2. Przedszkole dysponuje dobrze wykształconą kadrą pedagogiczną, realizującą ścieżki awansu zawodowego, a także podnoszącą kwalifikacje zawodowe zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami rozwojowymi placówki.

3.  Placówka  pracuje  w oparciu o wybrane przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, programy autorskie oraz innowacje programowe przygotowujące dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej.

4. Kreatywny zespół nauczycieli korzystający z dorobku naukowego Pani profesor Simony Kossak, realizuje innowację programową uwrażliwiającą wychowanków na piękno świata przyrody i odkrywania jej tajemnic poprzez zabawy badawcze i działania ekologiczne.

5. Nauczyciele przedszkola współpracując w zespołach zadaniowych  uaktywniają swój potencjał dzieląc się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

6. Wiedza, doświadczenie i pasje pracowników służą rozwojowi przedszkola.

 

7. Placówka  współpracuje  z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz ośrodkami pomocy społecznej, mogącymi udzielić wsparcia rodzinie.

8.  Rodzice są naszymi partnerami w działaniach określających koncepcję rozwoju placówki, a także w tworzeniu i modyfikacji programu wychowawczego.

 

9. Przedszkole poszukuje sprzymierzeńców wśród różnorodnych placówek oświatowych, instytucji, firm, rodziców wychowanków, mediów, aby realizować swoje zadania oraz   podejmowane wyzwania edukacyjne, innowacyjne, promocyjne, organizacyjne.

 

10.Baza przedszkola oraz  ogród są ustawicznie modernizowane, dostosowywane do potrzeb edukacyjnych w zakresie  wychowania fizyczno -  zdrowotnego, przyrodniczego, rekreacji.

 

11.Opracowana koncepcja pracy przedszkola będzie wymagała współdziałania z kadrą pedagogiczną,  rodzicami wychowanków, z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, a także instytucjami lokalnymi mogącymi udzielić jej wsparcia.

 

Koncepcję pracy przedszkola przedstawiono i uchwalono  na Radzie Pedagogicznej – Protokół nr 3/2012 z  dnia 17.12.2012 roku, Uchwała Nr 3/2012 z dnia 17.12.2012 r

 

Koncepcję pracy przedszkola przedstawiono i zatwierdzono przez Radę Rodziców

na zebraniu dnia: Protokół nr 2/2012 z dnia 14.12.2012 roku

 

 

 

 

 

 

 
akty_prawne
Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl