Regulaminy, procedury

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77

 „ Rumiankowe Przedszkole” imieniem Simony Kossak w Białymstoku

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą,która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

1.Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń oraz zawarta umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawie  korzystania z usług placówki w danym roku szkolnym.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i zaplanowany jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w wyznaczonym czasie przez dyrektora przedszkola  zawartym w ramowym rozkładzie dnia.

3..Dziecko zakwalifikowane do przedszkola w wyniku rekrutacji w danym roku szkolnym powinno regularnie do niego uczęszczać.

4.Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z  ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z Dyrekcją Przedszkola.

5.Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

6. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi
chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

7. Podczas obniżonej frekwencji dzieci w przedszkolu mogą funkcjonować grupy łączone wg. przyjętych zasad.

8.Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

9.W przypadku choroby zakaźnej, poważnych dolegliwości lub pasożytniczych dziecka rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola lub nauczyciela grupy, który ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci.

10. Przedszkole powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy lub innych pasożytów, postępując wg. określonych procedur. Przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice mają obowiązek do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i  wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia pasożytów i przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i dobry stan zdrowia dziecka.

11. Podczas pobytu dziecka na placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

12. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

13.Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

14.Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców.

15.Uznając prawo rodziców/opiekunów prawnych do religijnego wychowania dzieci, przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z  religii tym wychowankom, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli pisemną deklarację.

16.Czas pracy przedszkola  dostosowany jest do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych wychowanków przedszkola  /od poniedziałku do piątku/ , zatwierdzony  w arkuszu organizacyjnym przez organ prowadzący na dany rok szkolny.

17. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godziny 9.00.

Rodzic/opiekun prawny wprowadza dziecko do sali, zgłaszając przyprowadzenie dziecka nauczycielce.

18. Dziecko powinno być odebrane w godzinach pracy Przedszkola  przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

19.Rodzice/opiekunowie prawni sygnalizują nauczycielowi z grupy  bądź dyżurującego w grupie łączonej odebranie dziecka z przedszkola lub ogrodu przedszkolnego.

20.Rodzice deklarują w zawartych umowach czas pobytu dziecka w przedszkolu, przestrzegając zasad zawartych w podpisanej umowie z Przedszkolem. 

21.W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, dopuszczony do realizacji przez Dyrektora na wniosek nauczycieli.

22.Na terenie przedszkola organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów z przygotowaniem pedagogicznym np. rytmika, nauka języków obcych, których wymiar jest określany i finansowany przez Gminę Białystok.

23. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala Dyrektor w drodze zarządzenia po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku. 

24.Wysokość oraz zasady wnoszenia stałej opłaty  za korzystanie z usług Przedszkola ustala Rada Miejska w Białymstoku .

25. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice /opiekunowie prawni wnoszą elektroniczną drogą na konto bankowe placówki, w wyznaczonym terminie wg. umowy z Przedszkolem zawartej na dany rok szkolny.

26. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nieregularnego wpłacania odpłatności za korzystanie z usług przedszkola;
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka powyżej kolejnych 30 dni kalendarzowych, z wyłączeniem długotrwałej choroby;

- opóźnienia we wnoszeniu opłat przekraczającego 14 dni;

- nagminne odbieranie dziecka po wyznaczonym czasie funkcjonowania placówki.

27.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia    dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:

-  agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

- Rodzice notorycznie nie przestrzegają zapisów statutu oraz Regulaminu Przedszkola.

28.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone

do placówki

29.Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Dyrektora   Przedszkola na piśmie z końcem miesiąca.

30.W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Regulamin Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” imieniem Simony Kossak w Białymstoku  stanowi załącznik nr 1 do statutu

 Regulamin Przedszkola uchwalono przez Radę Pedagogiczną- Uchwała Nr 4/2014 z dnia 8.12.2014r  po zasięgnięciu opinii  Rady Rodziców w dniu 5.12.2014

Załącznik nr 1 do

 Zarządzenia Dyrektora Nr 7/2019

 z dnia 04.04.2019 roku

 

          REGULAMIN  WYCIECZEK   I  SPACERÓW                              

Przedszkola Samorządowego  Nr  77 „ Rumiankowe Przedszkole”

im. Simon y Kossak w Białymstoku w  Białymstoku

 

     Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).
 3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2019  r.              zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140.)

§ 1. Zasady ogólne:

 1. Przedszkola i inne placówki wychowawcze mogą rozwijać działalność krajoznawczo – turystyczną, służącą wzbogacaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowania kultury wypoczynku dzieci.
 2. Formy działalności krajoznawczo – turystycznej:
  1. spacery;
  2. wycieczki inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego;
  3. wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
 3. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek i spacerów współdziałają nauczyciele, dzieci i rodzice.
 4. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 5. Organizację oraz program spacerów i wycieczek należy dostosować do wieku uczestników, ich zainteresowań i potrzeb, stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 6. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci,  w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie oraz dzieci, których stan zdrowia budzi wątpliwości.
 7. Dyrektor wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki zatwierdzając kartę wycieczki

§ 2. Cele wycieczek:

 

 1. Cele poznawcze:
  1. poznanie regionu, w którym odbywa się wycieczka, jego środowiska przyrodniczego (roślinność, zwierzęta, parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody), tradycji, zabytków, kultury i historii (skanseny, muzea, kościoły, dworki, zamki, pałace, budowle zabytkowe)
  2. poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
 2. Cele kształcące:
  1. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
  2. upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody
  3. obserwowanie krajobrazu
 3. Cele wychowawcze:
  1. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku
  2. poprawa stanu zdrowia dzieci
  3. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej
  4. wskazania możliwości pożytecznego spędzania czasu
  5. wspomaganie rodziny w procesie wychowania
  6. przestrzeganie norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki
  7. kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli
  8. rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu
  9. rozwijanie inwencji twórczej, aktywnej postawy, pełnienia różnych ról

§ 3. Opiekunowie wycieczki

 

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 2. Opiekunem wycieczki może też być osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora.
 3. Do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom przydziela się opiekunów według następujących zasad:
  1. podczas spacerów na każde 15 dzieci – 1 opiekun;
  2. podczas wycieczek na każde 10 dzieci – 1 opiekun;
 4. Na prośbę kierownika dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla konkretnej grupy.
 5. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 6. zakres czynności kierownika wycieczki:
 1. Opracowuje program i regulamin wycieczki;
 2. Zapoznaje z programem i regulaminem dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki, informuje o celu i trasie wycieczki.
 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania
 5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy
 7. Organizuje transport i wyżywienie.
 8. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki.
 9. W przypadku wycieczki autokarem powiadamia policję o miejscu i dacie wyjazdu, celem sprawdzenia stanu technicznego pojazdu.
 10. Sprawdza ważność karty przeglądu technicznego autokaru.
 11. W przypadku konieczności interwencji lekarza, kierownik powinien uzyskać pisemną opinię lekarską o stopniu doznanych uszkodzeń.
 1. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców,
 2. Zakres czynności opiekuna wycieczki:
 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 4. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego
 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki
 1. Zadania dzieci – uczestników wycieczki:
 1. Wykonywanie poleceń kierownika i opiekunów wycieczki.
 2. Przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania oraz umów zawartych z opiekunami.
 3. Informowanie opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu.
 1. Zadania rodziców:
 1. Czynny udział w przygotowaniach wycieczki.
 2. Sygnalizowanie stosunkowo wcześniej o wszelkich potrzebach i dolegliwościach związanych np. z jazdą autokarem.
 3. Przyprowadzenie dziecka w dniu wycieczki  na miejsce zbiórki w czasie wskazanym przez kierownika wycieczki. Rodzic może dowieźć dziecko w trakcie wycieczki po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem oraz kierownikiem wycieczki.
 4. Dostosowanie ubioru do warunków pogody i programu wycieczki.
 5. Rodzic dziecka sprawiającego tzw. problemy wychowawcze ma obowiązek uczestniczyć w wycieczce jako opiekun własnego dziecka.

 

§ 4. Dokumentacja wycieczki i spaceru:

 

 1. Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola w formie spaceru nauczyciel ma obowiązek wpisać do rejestru wyjść grupowych z przedszkola ( załącznik nr 8), gdzie odnotowuje się:
 1. datę
 2. miejsce wyjścia/spaceru
 3. godzinę wyjścia i powrotu
 4. cel/program wyjścia/ spaceru
 5. grupę
 6. liczbę dzieci ogółem, przy czym lista uczestników jest spójna z wykazem obecności dzieci w danym dniu w dzienniku zajęć
 7. nazwisko i imię nauczyciela pełniącego jednocześnie funkcje: kierownika                          i opiekuna spaceru (podpisy opiekunów)
 8. nazwisko i imię pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej pełniącej funkcję drugiego opiekuna spaceru.(podpisy opiekunów)
 9. każde wyjście grupy przedszkolnej na spacer poza teren przedszkola po zgłoszeniu przez nauczyciela  grupy  podpisuje dyrektor przedszkola
 1. Dokumentację wycieczki stanowią:
  1. Karta wycieczki, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  2. Program wycieczki- której wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
  3. Oświadczenie- której wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
  4. Lista uczestników zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz numer telefonu rodzica lub rodziców. Listę uczestników podpisuje dyrektor przedszkola.- załącznik nr 4
  5. Pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci w wycieczkach lub spacerach w ciągu całego roku w obrębie miasta miasto – załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
  6. Każdorazowe zgody rodziców lub prawnych opiekunów przy wyjeździe poza miastozałącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
  7. Regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczki – załącznik nr 7.
  8. Potwierdzenie zapoznania rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce z programem, regulaminem, celem i trasą wycieczki.
  9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe po zakończeniu wycieczki

§ 5. Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.
 2. Zabronione jest prowadzenie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 3. Kierownik wycieczki ustala określone miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z wycieczki. Rodzice są zobowiązani do doprowadzenia i odebrania dzieci z miejsca zbiórki. Nie wolno wysadzać dzieci na drodze przejazdu autokaru (oprócz zaplanowanego postoju).
 4. Kierownik wycieczki powinien zgłosić wcześniej zamiar wyjazdu funkcjonariuszowi policji, aby ten mógł skontrolować pojazd i ocenić jego sprawność. Kierowca jest zobowiązany przedstawić kierownikowi wycieczki kartę przeglądu technicznego autokaru. Autokar musi być odpowiednio oznakowany – PRZEWÓZ DZIECI.
 5. Przewóz uczestników wycieczki odbywa się zgodnie z następującymi zasadami bezpieczeństwa:
  1. Liczebność grupy musi być dostosowana do możliwości technicznych autokaru; liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, a przejścia w autokarze muszą być wolne.
  2. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach, sprawdzają zapięcie przez dzieci pasów, czuwają nad tym, aby postoje autokaru odbywały się tylko w miejscach do tego wyznaczonych tj. na oznakowanych parkingach.
  3. Autokar musi być sprawny technicznie.
 6. W przypadku przewozu uczestników wycieczki autobusami komunikacji miejskiej mają zastosowanie odrębne przepisy.
 7. W wycieczce lub spacerze nie może brać udziału dziecko bez pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Rodzic, wyrażając zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce powinien podać numer PESEL oraz przekazać nauczycielowi – opiekunowi wycieczki informację o stanie zdrowia dziecka, jego dolegliwościach (choroba lokomocyjna, krwotoki, itp.), a także wykaz używanych przez dziecko leków
 9. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych leków, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Po interwencji kierownik musi domagać się wystawienia przez lekarza karty wizyty opatrzonej pieczątką i podpisem
 10. W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów, na wycieczce nie ma tzw. „czasu wolnego” dla uczestnika.
 11. W razie wypadku uczestników spaceru lub wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 12. W razie wypadku należy powiadomić pogotowie ratunkowe, policję, rodziców i dyrektora przedszkola.
 13. Uczestnicy wycieczek organizowanych w kraju nie muszą być objęci dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

          §6. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki

            1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela Dyrektor Przedszkola.

2. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas zajęć, należy zgłosić Dyrektorowi Przedszkola zamiar wyjścia poza teren Przedszkola, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku zajęć.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Plan finansowy wycieczki określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 2. Wycieczki mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności z:
  1. odpłatności dzieci biorących w niej udział;
  2. środków przekazanych przez Radę Rodziców, osoby fizyczne lub prawne.
 3. Kierownik i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków wymienionych w pkt. 1
 4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie powinni posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z organizacją wycieczki.
 6.  Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
 7.  Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury i paragony wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz przepisy w sprawie zasad i warunków organizowania przez przedszkola krajoznawstwa i turystyki.
 9. Treść regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.
 10. Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia zarządzenia.
 11. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
  1. załącznik nr 1 – Karta wycieczki.
  2. załącznik nr 2- Program wycieczki
  3. załącznik nr 3- oświadczenie
  4. załącznik nr 4- lista uczestników wycieczki
  5. załącznik nr 5 – Pisemna zgoda rodziców na udział w wycieczce - roczna.
  6. załącznik nr 6 – Pisemna zgoda rodziców na udział w wycieczce – jednorazowa.
  7. załącznik nr 7 – Regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczki.
  8. załącznik nr 8- Rejestr wyjść grupowych Przedszkola

Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej - protokół nr 5/2019 r z dnia 04.04.2019 r