Opłaty od dnia 1 września 2023 r

v

Zarządzenie Dyrektora nr 15/2023

Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole”

im. Simony Kossak w Białymstoku

z dnia 31 sierpnia  2023 roku

w sprawie: ustalenia terminów i rodzajów opłat za przedszkole wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych  oraz  w przypadku korzystania z ulg w opłatach miesięcznych za korzystanie ze świadczeń wykraczających poza czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu określonych przez Gminę Białystok w realizacji  podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

Na podstawie:

1. art. 106 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j.DZ. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

2. Uchwały NR LXXI/970/23 Rady Miasta Białystok  z dnia 29 maja  2023 r zmieniającą uchwałę XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

3. art. 5 znowelizowanej ustawy z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej  Polski (Dz. U z 2016 r, poz.1985)

4.Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r. (Dz.U z  2022 r.poz.1952 ze zm) .

5. Zarządzenia Nr 13/2022 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 77w Białymstoku z dnia 11.08.2022  roku w sprawie zasad funkcjonowania stołówki przedszkolnej i ustalania zasad opłat za posiłki  w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole’ im. Simony Kossak w Białymstoku

zarządzam co następuje:

§ 1

1.Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego  pobytu dziecka w przedszkolu , z zastrzeżeniem zapisów zawartych  w § 2 i § 3 niniejszego Zarządzenia.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust.1 niniejszego Zarządzenia, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 w/w Uchwały Rady Miasta Białystok oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu .

3. Miesięczne opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń pobytu dziecka w przedszkolu wnoszonych przez rodziców/ opiekunów prawnych  są  regulowane z dołu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność na wyodrębniony  nr konta bankowego przedszkola.

4. Wysokość opłat i  zasady korzystania ze stołówki przedszkolnej w zakresie stawki żywieniowej dla dzieci oraz zwrotu opłat za dzienną stawkę żywieniową, jest regulowane:  Zarządzeniem  Dyrektora Nr 13/2022  Przedszkola Samorządowego Nr 77

„ Rumiankowe Przedszkole’ im. Simony Kossak w Białymstoku z dnia 11.08.2022  roku w sprawie zasad funkcjonowania stołówki przedszkolnej i ustalania zasad opłat za posiłki  w Przedszkolu Samorządowym Nr 77  „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

5.  Miesięczne opłaty za żywienie w przedszkolu wnoszone przez rodziców/ opiekunów prawnych  są  regulowane z góry, w terminie do 10- dnia każdego miesiąca na wyodrębniony  nr konta bankowego przedszkola.

6. O wysokości miesięcznych opłat za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani indywidualnie drogą mailową przez osoby upoważnione w tym zakresie (zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO).

§ 2

1.Ubieganie się o 50 % zniżki w opłatach za świadczenie przedszkolne o których mowa § 3 ust.2 w obowiązującej uchwale Rady Miasta Białystok przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył  dyrektorowi przedszkola wskazaną dokumentację potwierdzającą ubieganie się o zniżkę w opłatach w przypadku:

      1)  posiadania przez dziecko orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

           o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

           wychowawczych indywidualnych lub zespołowych.

 1. Rodzice wychowanków  ubiegający się o zniżkę 50% z tego tytułu przedkładają stosowne orzeczenie i składają oświadczenie, wg. obowiązującego wzoru

       2) gdy z usług przedszkola korzysta dziecko na które został przyznany zasiłek rodzinny

           na podst. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

         (Dz. U. z 2018 r, poz.2220 ze zm)

 1. Rodzice wychowanków  ubiegający się o zniżkę 50% z tego tytułu przedkładają  decyzję MOPR o korzystaniu z zasiłku rodzinnego oraz złożą stosowne oświadczenie, wg. obowiązującego wzoru  

       3) gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w

          Programie  „ Białostocka Karta Dużej Rodziny”

 1. Rodzice wychowanków ubiegający się o zniżkę 50% z tego tytułu podają dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzający uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM)  i pozytywna jej weryfikacja przez przedszkole umożliwia korzystanie  z w/w/ ulgi.

2.Zniżki 50% w opłatach z  tytułu posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz   uczestnictwa w Programie BKDR w/w przepisów zawartych  w pkt. 1 a) i 3 a) niniejszego Zarządzenia Dyrektora uzyskali Rodzice wychowanków

 3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w  § 3 ust.2 w/w uchwały Rady Miasta Białystok    za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkola korzysta troje i więcej dzieci z tej samej  rodziny.

§ 3

1. Obniżenie o 50%  opłat  za przedszkole przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowną dokumentację i złożył oświadczenie zgodnie z zapisami  § 2 niniejszego Zarządzenia Dyrektora

2.W przypadku zbiegu uprawnień do ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne, rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje jedna wybrana przez nich ulga.

3. Opłaty, o których mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia Dyrektora nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka, które są określone w § 1 ust.4  i 5  niniejszego Zarządzenia Dyrektora

§ 4

1. W przypadku utraty prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego lub zakończenia uczestnictwa w Programie „ Białostocka Karta Dużej Rodziny, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.

2. Utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tytułu otrzymywania zasiłku rodzinnego następuje z ostatnim dniem miesiąca obowiązującej zniżki.

§ 5

 1.Na  mocy w/w Uchwały Rady Miasta Białystok  organ prowadzący nie pobiera opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

2. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (urodzone w 2017 roku oraz  dzieci starsze) w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku, ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia zgodnie z Zarządzenia Dyrektora 13/2022 z dnia 11.08.2022  roku w sprawie zasad funkcjonowania stołówki przedszkolnej i ustalenia opłat za posiłki w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak  w Białymstoku.

3. W związku z powyższym  dzieci 6- letnie uczęszczające do V grupy (23 dzieci z rocznika 2017)  są objęte subwencją oświatową od dnia  1 września  2023 roku

                                                                                § 6

W sprawach nieuregulowanych w powyższym zarządzeniu, obowiązują przepisy prawne zawarte w w/w Uchwale Rady Miejskiej Białegostoku

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam starszemu intendentowi Pani Izabeli Motkowskiej

   § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023

 

Zarządzenie Dyrektora nr 15/2023

Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole”

im. Simony Kossak w Białymstoku

z dnia 31 sierpnia  2023 roku

w sprawie: ustalenia terminów i rodzajów opłat za przedszkole wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych  oraz  w przypadku korzystania z ulg w opłatach miesięcznych za korzystanie ze świadczeń wykraczających poza czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu określonych przez Gminę Białystok w realizacji  podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

Na podstawie:

1. art. 106 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j.DZ. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

2. Uchwały NR LXXI/970/23 Rady Miasta Białystok  z dnia 29 maja  2023 r zmieniającą uchwałę XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

3. art. 5 znowelizowanej ustawy z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej  Polski (Dz. U z 2016 r, poz.1985)

4.Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r. (Dz.U z  2022 r.poz.1952 ze zm) .

5. Zarządzenia Nr 13/2022 Dyrektora Przedszkola SamorządowegoNr 77w Białymstoku z dnia 11.08.2022  roku w sprawie zasad funkcjonowania stołówki przedszkolnej i ustalania zasad opłat za posiłki  w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole’ im. Simony Kossak w Białymstoku

zarządzam co następuje:

§ 1

1.Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego  pobytu dziecka w przedszkolu , z zastrzeżeniem zapisów zawartych  w § 2 i § 3 niniejszego Zarządzenia.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust.1 niniejszego Zarządzenia, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 w/w Uchwały Rady Miasta Białystok oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu .

3. Miesięczne opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń pobytu dziecka w przedszkolu wnoszonych przez rodziców/ opiekunów prawnych  są  regulowane z dołu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność na wyodrębniony  nr konta bankowego przedszkola.

4. Wysokość opłat i  zasady korzystania ze stołówki przedszkolnej w zakresie stawki żywieniowej dla dzieci oraz zwrotu opłat za dzienną stawkę żywieniową, jest regulowane:  Zarządzeniem  Dyrektora Nr 13/2022  Przedszkola Samorządowego Nr 77

„ Rumiankowe Przedszkole’ im. Simony Kossak w Białymstoku z dnia 11.08.2022  roku w sprawie zasad funkcjonowania stołówki przedszkolnej i ustalania zasad opłat za posiłki  w Przedszkolu Samorządowym Nr 77  „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

5.  Miesięczne opłaty za żywienie w przedszkolu wnoszone przez rodziców/ opiekunów prawnych  są  regulowane z góry, w terminie do 10- dnia każdego miesiąca na wyodrębniony  nr konta bankowego przedszkola.

6. O wysokości miesięcznych opłat za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani indywidualnie drogą mailową przez osoby upoważnione w tym zakresie (zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO).

§ 2

1.Ubieganie się o 50 % zniżki w opłatach za świadczenie przedszkolne o których mowa § 3 ust.2 w obowiązującej uchwale Rady Miasta Białystok przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył  dyrektorowi przedszkola wskazaną dokumentację potwierdzającą ubieganie się o zniżkę w opłatach w przypadku:

      1)  posiadania przez dziecko orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

           o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

           wychowawczych indywidualnych lub zespołowych.

 1. Rodzice wychowanków  ubiegający się o zniżkę 50% z tego tytułu przedkładają stosowne orzeczenie i składają oświadczenie, wg. obowiązującego wzoru

       2) gdy z usług przedszkola korzysta dziecko na które został przyznany zasiłek rodzinny

           na podst. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

         (Dz. U. z 2018 r, poz.2220 ze zm)

 1. Rodzice wychowanków  ubiegający się o zniżkę 50% z tego tytułu przedkładają  decyzję MOPR o korzystaniu z zasiłku rodzinnego oraz złożą stosowne oświadczenie, wg. obowiązującego wzoru  

       3) gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w

          Programie  „ Białostocka Karta Dużej Rodziny”

 1. Rodzice wychowanków ubiegający się o zniżkę 50% z tego tytułu podają dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzający uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM)  i pozytywna jej weryfikacja przez przedszkole umożliwia korzystanie  z w/w/ ulgi.

2.Zniżki 50% w opłatach z  tytułu posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz   uczestnictwa w Programie BKDR w/w przepisów zawartych  w pkt. 1 a) i 3 a) niniejszego Zarządzenia Dyrektora uzyskali Rodzice wychowanków

 3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w  § 3 ust.2 w/w uchwały Rady Miasta Białystok   za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkola korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny.

§ 3

1. Obniżenie o 50%  opłat  za przedszkole przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowną dokumentację i złożył oświadczenie zgodnie z zapisami  § 2 niniejszego Zarządzenia Dyrektora

2.W przypadku zbiegu uprawnień do ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne, rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje jedna wybrana przez nich ulga.

3. Opłaty, o których mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia Dyrektora nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka, które są określone w § 1 ust.4  i 5  niniejszego Zarządzenia Dyrektora

§ 4

1. W przypadku utraty prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego lub zakończenia uczestnictwa w Programie „ Białostocka Karta Dużej Rodziny, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.

2. Utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tytułu otrzymywania zasiłku rodzinnego następuje z ostatnim dniem miesiąca obowiązującej zniżki.

§ 5

 1.Na  mocy w/w Uchwały Rady Miasta Białystok  organ prowadzący nie pobiera opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

2. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (urodzone w 2017 roku oraz  dzieci starsze) w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku, ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia zgodnie z Zarządzenia Dyrektora 13/2022 z dnia 11.08.2022  roku w sprawie zasad funkcjonowania stołówki przedszkolnej i ustalenia opłat za posiłki w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak  w Białymstoku.

3. W związku z powyższym  dzieci 6- letnie uczęszczające do V grupy (23 dzieci z rocznika 2017)  są objęte subwencją oświatową od dnia  1 września  2023 roku

                                                                                § 6

W sprawach nieuregulowanych w powyższym zarządzeniu, obowiązują przepisy prawne zawarte w w/w Uchwale Rady Miejskiej Białegostoku

      § 7

Wykonanie zarządzenia powierzam starszemu intendentowi Pani Izabeli Motkowskiej

         § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE  roku szkolnym 2023/2024

Na koszt pobytu dziecka w przedszkolu składają się dwie zasadnicze kwoty: pierwsza określa wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia usług przez przedszkole, druga - miesięczny koszt żywienia dziecka w przedszkolu

1) wg. uchwały Rady Miasta Białystok  opłaty za pobyt w przedszkolu Rodzice wychowanków wnoszą z dołu na wyodrębniony rachunek  bankowy przedszkola w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

- we wrześniu 2023 roku Rodzice nie wnoszą opłaty za pobyt, dopiero w miesiącu: październiku 2023 roku opłaty będą pobierane za miesiąc wrzesień 2023 roku

-2) wysokość odpłatności wynosi 1,30 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony (5 godzin realizacji bezpłatnej realizacji podstawy programowej ) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

3) wysokość opłat za żywienie reguluje Zarządzenie Dyrektora Przedszkola. Dzienna stawka żywieniowa ( śniadanie, obiad, podwieczorek)  wynosi 7 zł . Opłaty za żywienie dziecka Rodzice wnoszą z góry na wyodrębniony rachunek bankowy przedszkola w terminie do 10- go każdego miesiąca.

4) Wysokość opłat będzie wysyłana Rodzicom mailowo przez Panią intendent  zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

3. Zniżki w opłacie za świadczenia w wysokości 50% przysługują dzieciom, które:

1) posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych indywidualnych lub zespołowych

w tym wypadku należy złożyć w sekretariacie przedszkola Oświadczenie- (załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku- dostępny w sekretariacie) , w bieżącym roku szkolnym 

2) na które został przyznany Zasiłek rodzinny decyzją MOPR
w tym wypadku należy złożyć w sekretariacie przedszkola Oświadczenie (załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku- dostępny w sekretariacie)opłacanie obiadów przez MOPR- 4 zł (01.09.2023- 31.12.2023)

3) korzystają z Programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny (podstawą uzyskania zniżki jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola numeru karty i pozytywna jej weryfikacja przez przedszkole, przy czym zniżki przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przedstawiona BKDR)

5. Obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola oświadczenie.

6. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne, rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje jedna wybrana przez nich ulga.

7. Nie złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego we wskazanym terminie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne.

8. W przypadku utraty prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego lub zakończenia uczestnictwa w Programie „ Białostocka Karta Dużej Rodziny, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.

9. Utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tytułu otrzymywania zasiłku rodzinnego następuje z ostatnim dniem miesiąca obowiązującej zniżki.

10. Nie pobiera się opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.

11.Od 1 stycznia 2017 roku na mocy art. 5 znowelizowanej ustawy z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski (Dz. U z 2016, poz.1985)- nie pobiera się opłat za przedszkole za pobyt dziecka 6-letniego oraz dzieci starszych odbywających roczne przygotowanie przedszkolne

12.Opłaty za świadczenia przedszkolne , o których mowa w pkt.10 i w pkt.11 nie obejmuje kosztów żywienia dziecka, którą reguluje  Zarządzenie Nr 13/2022  Dyrektora  Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej ustalone z Prezydentem Miasta Białegostoku

             Wypowiedzenie korzystania z usług "Rumiankowego Przedszkola"

Zarządzenie Dyrektora Nr 18/2020 Przedszkola Samorządowego Nr 77„ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku z dnia 31.08.2020 roku w sprawie wypowiedzenia korzystania ze świadczonych usług wobec rodziców/opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 77„ Rumiankowego Przedszkola” im. Simony Kossak w Białymstoku reguluje:

1)        Wypowiedzenie z korzystania ze świadczonych  usług przez Przedszkole Samorządowe r 77 „ Rumiankowe Przedszkole’ im. Simony Kossak w Białymstoku  przez rodzica /prawnego opiekuna dziecka wymaga formy pisemnej.

2). Rozwiązanie następuje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie

3). Wypowiedzenie usług  świadczonych przez Przedszkole  nastąpi  w przypadku: 

-opóźnienia we wnoszeniu opłat przez rodziców/opiekunów prawnych , przekraczającego 30 dni kalendarzowych (1 miesiąc )  i nie regulują należności mimo pisemnego wezwania.

-nie uczęszczania dziecka do Przedszkola przez okres powyżej kolejnych 30 dni kalendarzowych, z wyłączeniem długotrwałej choroby.

4) W sprawach nieuregulowanych w powyższym zarządzeniu obowiązują przepisy prawne w/w aktach prawnych, statucie przedszkola oraz w oświadczeniu składanym przez rodzica/opiekuna prawnego w sprawie potwierdzenia kontynuacji pobytu dziecka w Przedszkolu.

 


 

Informacje do Rodziców o wysokości należnej opłaty od dnia 1 września 2023 roku będą wysyłane mailem (po uzyskanej zgody w związku z przepisami RODO)

Istnieje również możliwość otrzymania ulgi bądź dofinansowania:

 


 


Regulamin opłat
   
wyciąg z BKDR

 

 


  ZARZĄDZENIE NR 13 /2022

DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR  77

„ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w  Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie zasad funkcjonowania stołówki  przedszkolnej  i ustalania opłat za posiłki 
w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole ” im. Simony Kossak
w Białymstoku.

Na podstawie:

- art. 106 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j.DZ. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

- §5 Uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2447).

-Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz. U. 2016 poz. 1154 ze zm).

1.Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez dzieci z całodziennego wyżywienia zgodnie z opracowaną kalkulacją żywieniową obejmującą zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków  i wynosi  : 7,00 zł ( słownie: siedem złotych)

2.Całodzienna opłata za posiłki dla dzieci wynosi 7,00zł, w tym:

1) śniadanie – 1,50 zł;

2) obiad – 4,00 zł;

3) podwieczorek – 1,50 zł;

3.Opłaty ustalone na podstawie ust.1. należy wnieść w okresach miesięcznych, za miesiąc w którym następuje korzystanie z  żywienia w przedszkolu, najpóźniej do 10- dnia danego miesiąca.

4.Za terminową wpłatę za żywienie  uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy przedszkola.

5.Do opłat wnoszonych po terminie dolicza się ustalone odsetki za nieterminowe wpłaty.

6. Kwota opłaty za żywienie zostaje wyliczona na podstawie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączną kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.

7. Opłaty za posiłki należy uiszczać przelewem na konto bankowe placówki bądź opłacane przez MOPR zgodnie z decyzją o dofinansowaniu. 

8. W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z posiłków, odliczeniu podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek.

9. Ewentualne zmiany w wysokości opłat za żywienie wprowadzane będą aneksem.


 1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do przedszkola mogą ubiegać się o ulgę w opłacie za żywienie w przypadku:
  1. szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem ust. 2 w/w  Rozporządzenia Dyrektora.

2.Zwolnień z opłat żywienia udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.

3.Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z żywienia może zostać złożony przez rodziców/ opiekunów prawnych.

4. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę udzielenia ulgi w opłatach za żywienie dziecka w przedszkolu, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

  w/w Zarządzenie Dyrektora  obowiązuje od dnia  01 września 2022 roku po otrzymaniu akceptacji Prezydenta Miasta Białegostoku

Pismo Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 sierpnia 2022roku,: EDU-II.3024.2.2022 w sprawie akceptacji warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki określone w/w Zarządzeniem Dyrektora Nr 13/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r

  Wypowiedzenie usług świadczonych przez  Przedszkole wobec  Rodziców/opiekunów prawnych wychowanków  regulowane jest na mocy :

Zarządzenia  Nr 18/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 77

„ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku z dnia 31.08.2020 roku

w sprawie wypowiedzenia korzystania ze świadczonych  usług wobec rodziców/opiekunów prawnych wychowanków  uczęszczających do   Przedszkola Samorządowego Nr 77

„ Rumiankowego Przedszkola” im. Simony Kossak w Białymstoku

Na podstawie:

1. art. 106 ust.3 w związku z art. 29 ust.1 pkt.3  oraz art. 157 ust.1, ust. 2 pkt.1 pkt. 2, pkt.5 ust.3, ust.4 oraz art. 158 ust.1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe

(t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.910 i 1378 ze zm. z dnia 22.05.2020 roku)

Rozdział 6.Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.

2. art.52 ust.15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r, poz.17 i 278 ze zm);

3. art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

4.  Uchwały Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wprowadzonych przez Gminę Białystok w jednostkach oświatowych  

5.Zarządzenia    Nr 683/19  Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia  2019 roku w sprawie wykonania w/w uchwały Rady Miasta Białystok wraz załącznikami nr 1, nr 2:

6. § 43 ust.1 Statut Przedszkola samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku- załącznik nr1 do Uchwały Nr 4/2017 Rady pedagogicznej z dnia 29.11.2017 r.

1.Wypowiedzenie z korzystania ze świadczonych  usług przez Przedszkole Samorządowe

Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole’ im. Simony Kossak w Białymstoku  przez rodzica /prawnego opiekuna dziecka wymaga formy pisemnej.

2. Rozwiązanie następuje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie.

2.Wypowiedzenie usług  świadczonych przez Przedszkole  nastąpi  w przypadku:

 1. opóźnienia we wnoszeniu opłat przez rodziców/opiekunów prawnych , przekraczającego 30 dni kalendarzowych (1 miesiąc )  i nie regulują należności mimo pisemnego wezwania.
 2. nie uczęszczania dziecka do Przedszkola przez okres powyżej kolejnych 30 dni kalendarzowych, z wyłączeniem długotrwałej choroby.
 3. W sprawach nieuregulowanych w powyższym zarządzeniu obowiązują przepisy prawne w/w aktach prawnych, statucie przedszkola oraz w oświadczeniu składanym przez rodzica/opiekuna prawnego w sprawie potwierdzenia kontynuacji pobytu dziecka w Przedszkolu.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020ku.