REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Państwo,

Przedszkole Samorządowe Nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 dysponuje 28 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Informujemy iż,   "dni otwarte" w placówce będą organizowane 29 lutego 2024 roku w godz.9.00-11.00 oraz 14.30-16.00 . Prosimy o zabranie obuwia na zmianę oraz wykazania dbałości o stan zdrowia z uwagi na czas wzmożonych zachorowań na grypę, i inne wirusowe choroby   .Zapraszamy również Rodziców  do obejrzenia zamieszczonej prezentacji w formie linku, aby przybliżyć działania podejmowane w placówce. Można również skorzystać z zakładek strony internetowej przedszkola, gdzie zamieszczamy bieżące informacje, wydarzenia. Po dokonanej rekrutacji i ustaleniu listy wychowanków w grupach  przedszkolnych  podamy informację o dniach adaptacyjnych organizowanych dla dzieci 3- letnich z udziałem rodziców.

Zapraszamy również na krótki wirtualny  pobyt w " Rumiankowym Przedszkolu"

https://www.canva.com/design/DAE5FgOVtbY/4pMH-qs4eaQ4BXIp3vxBsA/watch?utm_content=DAE5FgOVtbY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  - Białystok - Oficjalny Portal Miasta (www.bialystok.pl)

Podstawa prawna rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j .Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm ,  );

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 ze zm);

• Uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 521);

• Zarządzenie Nr 53/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025. 

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 odbywa się
  z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminach określonych Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Białegostoku , w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone w Uchwale Rady Miasta Białystok.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 3. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2018-2021, zamieszkałe w Białymstoku.
 4. Dzieci- uchodźcy z Ukrainy biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych
   
 5. Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice  tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po jej zakończeniu - na wolne miejsca.
  Rodzice zamieszkali poza obszarem Białegostoku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
  Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2018) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
  W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka zostanie wskazane inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej. 
 6. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025.

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

Rodzaj czynności

 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego 2024 r.

do 8 marca 2024 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 25 marca 2024 r.

o godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28 marca 2024 r.

o godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)

do 4 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

5 kwietnia 2024 r.

o godz. 15.00 r.

 

 

 

Postępowanie uzupełniające

 

Rodzaj czynności

 

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 maja 2024 r.

 do 3 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 17 czerwca 2024 r.

 o godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19 czerwca 20244r.

o godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)

do 21 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24 czerwca 2024 r.

o godz. 15.00

 

    5. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu.
    Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą  udziału       w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania     przedszkolnego w        danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie     postępowania rekrutacyjnego
tj.do   19 lutego 2024 r

      Jeżeli do oddziału przedszkolnego zgłosi się mniej niż 20 dzieci (w tym dzieci kontynuujących), organ         prowadzący może nie wyrazić zgody na jego funkcjonowanie. W takim przypadku zgłoszonym dzieciom         zostanie wskazane inne miejsce realizacji wychowania  przedszkolnego. 
 

    6. W sytuacji, gdy rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego niż     to, do którego dziecko obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w        przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

     Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 

    7. Czynności dotyczące złożenia wniosku

    Kryteria naboru.

`    1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe.
     W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu,       na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone           w ustawie     Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe (lit. a-g), które posiadają jednakową wartość             - 100 punktów
 

 1. wielodzietność rodziny kandydata, tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44ze zm.).
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, tj. samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą - spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.).
  Dokumenty wymienione w lit.: b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

    2. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe (z wyjątkiem        rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 14, Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii           Montessori w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku):

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe.
   
 2. dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa – 25 punktów
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
   
 3. pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu – 12 punktów
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica/-ów, tj. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:
 1. rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym 2023/2024 wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 6 punktów
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, a w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu - oświadczenie rodzica, tj. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 2. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata 2 punkty
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
   
 3. wiek kandydata - w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia 1 punkt
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
   

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

        9. Weryfikacja wniosków.

 

    10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,                w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,                                         28 marca 2024 r. o godz. 15.00 w rekrutacji podstawowej oraz 19 czerwca 2024 r. o godz. 15.00                                                                                                                                – w rekrutacji  uzupełniającej.

    11. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują w przedszkolu oświadczenie woli               przyjęcia dziecka, w terminie do 44 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 w rekrutacji podstawowej oraz w                 terminie do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 w rekrutacji uzupełniającej.

      Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia woli zapisu tylko poprzez elektroniczny system            naboru.
      Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym            przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
           Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie             wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.            Wskazanie rodzic otrzyma listem poleconym, przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.

  12. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów               przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc, w dniu                          5 kwietnia 20244 r. o godz. 15.00 – w rekrutacji podstawowej oraz 24 czerwca 2024 r. o godz. 15.00  – w rekrutacji uzupełniającej.
 

        13. Procedura odwoławcza.
            Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

    14. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów                   ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego w             terminach określonych powyżej. 
            Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor przedszkola za zgodą ich rodziców z             uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                               oraz  możliwości  psychofizycznych dzieci, w tym niepełnosprawnych (§ 6 ust. 4 Rozporządzenia             Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych             szkół i publicznych przedszkoli – t. j.Dz. U. z 2023r., poz. 2736 ze zm).
 
Kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem należy złożyć w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji, posiadającym oddział integracyjny.

    15. Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Organizacja grup             przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci          kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny                2024/2025.
            Liczebność oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych ustala się na poziomie 25 dzieci na oddział               (grupę).

    16. W rekrutacji uzupełniającej, oprócz kandydatów zamieszkałych poza obszarem Białegostoku,        wniosek mogą złożyć rodzice kandydatów, którzy nie uczestniczyli w rekrutacji podstawowej oraz rodzice       dzieci, które nie dostały się do żadnego z wybranych przedszkoli w rekrutacji podstawowej, a następnie         nie  przyjęli propozycji miejsca we wskazanym przez Miasto Białystok przedszkolu.