O Simonie Kossak

„ Człowiek też jest częścią przyrody, a nie ma w niej części mniej i bardziej ważnych. Kwiat, gwiazdę, kamień, człowieka przenika ta sama iskra Boża. Ci ,którzy nauczą się współodczuwać z rośliną i zwierzęciem, potrafią zrozumieć innych i będą lepsi dla siebie, to znaczy nic nie uczynią wbrew swojej naturze.”

         Simona Kossak

 

 

Simona Gabriela Kossak

(1943 – 2007)

Z wykształcenia biolog, z zamiłowania leśnik. Urodziła się w Krakowie 30 maja 1943r. w znanej artystycznej rodzinie. Wychowywana w Kossakówce, była córką Jerzego, wnuczką Wojciecha, prawnuczką Juliusza - malarzy rozmiłowanych w koniach, ojczystym krajobrazie, polskiej historii. Była siostrzenicą pisarek - Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej oraz Magdaleny Samozwaniec. 

Studia wyższe odbywane w latach 1965 - 1970 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończyła uzyskaniem stopnia magistra biologii o specjalności  psychologia zwierząt. W 1980r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie obroniła rozprawę doktorską na temat.: „Badania nad sytuacją troficzną saren na siedlisku boru mieszanego świeżego w Puszczy Białowieskiej” uzyskując tym samym stopień naukowy doktora nauk leśnych. W 1991r. nadano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych na podstawie rozprawy na temat: „Środowiskowe i wewnątrzgatunkowe uwarunkowania zachowań pokarmowych saren w środowisku leśnym”. W 2000r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk leśnych.

Dorobek twórczy profesor Simony Kossak obejmuje ogółem ponad 150 oryginalnych opracowań naukowych, artykułów popularno - naukowych, niepublikowanych dokumentacji naukowych oraz 4 książki: „ Opowiadania o ziołach i zwierzętach”, „Wilk - morderca zwierząt gospodarskich?”, „Saga puszczy Białowieskiej.”, „Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej”. Pani profesor była promotorem i recenzentem licznych prac dyplomowych i rozpraw naukowych, autorką nowatorskich rozwiązań łączących techniczne metody ochrony linii komunikacyjnych z tajnikami behawioru zwierząt narażonych na kolizję ze środkami transportu. Współpracowała z UNESCO GEF, pracując na rzecz spopularyzowania potrzeb ochrony bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. Z tych funduszy urządziła i udostępniła turystom tzw. Miejsce Mocy.

Począwszy od czasu ukończenia studiów profesor Simona Kossak na stałe związała się z Puszczą Białowieską, w której mieszkała z fotografikiem Lechem Wilczkiem w leśniczówce „Dziedzinka” .

W tym okresie pracowała w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży, następnie w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych w Białowieży. Była wykładowcą ekologii na Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

Szczególnym uznaniem i popularnością cieszyła się działalność informacyjno - edukacyjna oraz dydaktyczna Pani profesor Simony Kossak. Problemy szeroko rozumianej ochrony przyrody rozwijała ona w efekcie publikacji artykułów popularyzujących wyniki badań,  spotkań z młodzieżą szkolną i akademicką oraz mieszkańcami Białostocczyzny. Profesor Simona Kossak brała czynny udział w szkoleniach z udziałem pracowników lasów państwowych, parków narodowych i organizacji ekologicznych.  

Od 2001r. Pani profesor popularyzowała wiedzę przyrodniczą poprzez gawędy: „Dlaczego w trawie piszczy?”, które wyemitowano w liczbie 1816 na antenie Polskiego Radia Białystok. Profesor Simona Kossak była autorką filmów przyrodniczych prezentowanych na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach: „Motyle”, „Opiekun”, „Życie żaby”, „Kamasutra”, które nieodpłatnie przekazywała młodzieżowym ośrodkom edukacji ekologicznej, domom opieki społecznej i osobom prywatnym.

Profesor Simona Kossak była członkiem Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Białymstoku. Przewodniczyła Radzie Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Była redaktorem naczelnym czasopism:  czasopism "Prace IBL",  "Leśne Prace Badawcze", "Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody". Profesor Simona Kossak oddała swoje najlepsze lata, cały dorobek naukowy, powierzyła serce przyrodzie Puszczy Białowieskiej i Białowieży. Dołożyła wszelkich starań w obronie Doliny Rospudy. Bezkompromisowo walczyła o etykę badań naukowych, piętnowała wszelkie przejawy patologii w tym zakresie.

W 1997 r. w uznaniu zasług na polu nauki oraz popularyzowania ochrony przyrody Pani profesor Simona Kossak otrzymała Złotą Odznakę, trzy lata później została uhonorowana Złotym Krzyżem zasługi. W 2000 r. Radio Gdańsk uhonorowało ją nagrodą „Osobowość Radiowa Roku”.

Profesor Simona Kossak zmarła w białostockim  szpitalu 15 marca 2007 r. po długiej i ciężkiej chorobie. Msza Święta żałobna odbyła się 22 marca 2007 r. w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Porytem - k. Stawisk, miejscowości, w której ślub brali jej dziadek Wojciech Kossak i babka - Maria z Kisielnickich.

 


 

 

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2012 roku  Przedszkolu Samorządowemu Nr 77 w Białymstoku nadano nazwę „ Rumiankowe Przedszkole” oraz imię  Simony Kossak. Uroczystość nadania imienia z udziałem wielu znakomitych gości, całej społeczności przedszkola oraz rodziny i przyjaciół Simony Kossak odbyła się w „Rumiankowym Przedszkolu” w  dniu 15 czerwca 2012 roku. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest Lipa Simona, pochodząca z leśniczówki „Dziedzinka”, która jako dar od Pana Lecha Wilczka znalazła miejsce w ogrodzie przedszkolnym.