Regulaminy, procedury

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77

 „ Rumiankowe Przedszkole” imieniem Simony Kossak w Białymstoku

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą,która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

1.Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń oraz zawarta umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawie  korzystania z usług placówki w danym roku szkolnym.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i zaplanowany jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w wyznaczonym czasie przez dyrektora przedszkola  zawartym w ramowym rozkładzie dnia.

3..Dziecko zakwalifikowane do przedszkola w wyniku rekrutacji w danym roku szkolnym powinno regularnie do niego uczęszczać.

4.Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z  ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z Dyrekcją Przedszkola.

5.Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

6. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi
chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

7. Podczas obniżonej frekwencji dzieci w przedszkolu mogą funkcjonować grupy łączone wg. przyjętych zasad.

8.Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

9.W przypadku choroby zakaźnej, poważnych dolegliwości lub pasożytniczych dziecka rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola lub nauczyciela grupy, który ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci.

10. Przedszkole powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy lub innych pasożytów, postępując wg. określonych procedur. Przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice mają obowiązek do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i  wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia pasożytów i przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i dobry stan zdrowia dziecka.

11. Podczas pobytu dziecka na placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

12. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

13.Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

14.Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców.

15.Uznając prawo rodziców/opiekunów prawnych do religijnego wychowania dzieci, przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z  religii tym wychowankom, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli pisemną deklarację.

16.Czas pracy przedszkola  dostosowany jest do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych wychowanków przedszkola  /od poniedziałku do piątku/ , zatwierdzony  w arkuszu organizacyjnym przez organ prowadzący na dany rok szkolny.

17. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godziny 9.00.

Rodzic/opiekun prawny wprowadza dziecko do sali, zgłaszając przyprowadzenie dziecka nauczycielce.

18. Dziecko powinno być odebrane w godzinach pracy Przedszkola  przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

19.Rodzice/opiekunowie prawni sygnalizują nauczycielowi z grupy  bądź dyżurującego w grupie łączonej odebranie dziecka z przedszkola lub ogrodu przedszkolnego.

20.Rodzice deklarują w zawartych umowach czas pobytu dziecka w przedszkolu, przestrzegając zasad zawartych w podpisanej umowie z Przedszkolem. 

21.W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, dopuszczony do realizacji przez Dyrektora na wniosek nauczycieli.

22.Na terenie przedszkola organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów z przygotowaniem pedagogicznym np. rytmika, nauka języków obcych, których wymiar jest określany i finansowany przez Gminę Białystok.

23. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala Dyrektor w drodze zarządzenia po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku. 

24.Wysokość oraz zasady wnoszenia stałej opłaty  za korzystanie z usług Przedszkola ustala Rada Miejska w Białymstoku .

25. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice /opiekunowie prawni wnoszą elektroniczną drogą na konto bankowe placówki, w wyznaczonym terminie wg. umowy z Przedszkolem zawartej na dany rok szkolny.

26. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nieregularnego wpłacania odpłatności za korzystanie z usług przedszkola;
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka powyżej kolejnych 30 dni kalendarzowych, z wyłączeniem długotrwałej choroby;

- opóźnienia we wnoszeniu opłat przekraczającego 14 dni;

- nagminne odbieranie dziecka po wyznaczonym czasie funkcjonowania placówki.

27.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia    dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:

-  agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

- Rodzice notorycznie nie przestrzegają zapisów statutu oraz Regulaminu Przedszkola.

28.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone

do placówki

29.Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Dyrektora   Przedszkola na piśmie z końcem miesiąca.

30.W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Regulamin Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” imieniem Simony Kossak w Białymstoku  stanowi załącznik nr 1 do statutu

 Regulamin Przedszkola uchwalono przez Radę Pedagogiczną- Uchwała Nr 4/2014 z dnia 8.12.2014r  po zasięgnięciu opinii  Rady Rodziców w dniu 5.12.2014

Załącznik nr 1 do

 Zarządzenia Dyrektora Nr 7/2019

 z dnia 04.04.2019 roku

 

          REGULAMIN  WYCIECZEK   I  SPACERÓW                              

Przedszkola Samorządowego  Nr  77 „ Rumiankowe Przedszkole”

im. Simon y Kossak w Białymstoku w  Białymstoku

 

     Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).
 3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2019  r.              zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140.)

§ 1. Zasady ogólne:

 1. Przedszkola i inne placówki wychowawcze mogą rozwijać działalność krajoznawczo – turystyczną, służącą wzbogacaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowania kultury wypoczynku dzieci.
 2. Formy działalności krajoznawczo – turystycznej:
  1. spacery;
  2. wycieczki inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego;
  3. wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
 3. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek i spacerów współdziałają nauczyciele, dzieci i rodzice.
 4. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 5. Organizację oraz program spacerów i wycieczek należy dostosować do wieku uczestników, ich zainteresowań i potrzeb, stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 6. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci,  w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie oraz dzieci, których stan zdrowia budzi wątpliwości.
 7. Dyrektor wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki zatwierdzając kartę wycieczki

§ 2. Cele wycieczek:

 

 1. Cele poznawcze:
  1. poznanie regionu, w którym odbywa się wycieczka, jego środowiska przyrodniczego (roślinność, zwierzęta, parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody), tradycji, zabytków, kultury i historii (skanseny, muzea, kościoły, dworki, zamki, pałace, budowle zabytkowe)
  2. poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
 2. Cele kształcące:
  1. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
  2. upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody
  3. obserwowanie krajobrazu
 3. Cele wychowawcze:
  1. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku
  2. poprawa stanu zdrowia dzieci
  3. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej
  4. wskazania możliwości pożytecznego spędzania czasu
  5. wspomaganie rodziny w procesie wychowania
  6. przestrzeganie norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki
  7. kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli
  8. rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu
  9. rozwijanie inwencji twórczej, aktywnej postawy, pełnienia różnych ról

§ 3. Opiekunowie wycieczki

 

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 2. Opiekunem wycieczki może też być osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora.
 3. Do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom przydziela się opiekunów według następujących zasad:
  1. podczas spacerów na każde 15 dzieci – 1 opiekun;
  2. podczas wycieczek na każde 10 dzieci – 1 opiekun;
 4. Na prośbę kierownika dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla konkretnej grupy.
 5. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 6. zakres czynności kierownika wycieczki:
 1. Opracowuje program i regulamin wycieczki;
 2. Zapoznaje z programem i regulaminem dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki, informuje o celu i trasie wycieczki.
 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania
 5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy
 7. Organizuje transport i wyżywienie.
 8. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki.
 9. W przypadku wycieczki autokarem powiadamia policję o miejscu i dacie wyjazdu, celem sprawdzenia stanu technicznego pojazdu.
 10. Sprawdza ważność karty przeglądu technicznego autokaru.
 11. W przypadku konieczności interwencji lekarza, kierownik powinien uzyskać pisemną opinię lekarską o stopniu doznanych uszkodzeń.
 1. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców,
 2. Zakres czynności opiekuna wycieczki:
 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 4. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego
 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki
 1. Zadania dzieci – uczestników wycieczki:
 1. Wykonywanie poleceń kierownika i opiekunów wycieczki.
 2. Przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania oraz umów zawartych z opiekunami.
 3. Informowanie opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu.
 1. Zadania rodziców:
 1. Czynny udział w przygotowaniach wycieczki.
 2. Sygnalizowanie stosunkowo wcześniej o wszelkich potrzebach i dolegliwościach związanych np. z jazdą autokarem.
 3. Przyprowadzenie dziecka w dniu wycieczki  na miejsce zbiórki w czasie wskazanym przez kierownika wycieczki. Rodzic może dowieźć dziecko w trakcie wycieczki po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem oraz kierownikiem wycieczki.
 4. Dostosowanie ubioru do warunków pogody i programu wycieczki.
 5. Rodzic dziecka sprawiającego tzw. problemy wychowawcze ma obowiązek uczestniczyć w wycieczce jako opiekun własnego dziecka.

 

§ 4. Dokumentacja wycieczki i spaceru:

 

 1. Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola w formie spaceru nauczyciel ma obowiązek wpisać do rejestru wyjść grupowych z przedszkola ( załącznik nr 8), gdzie odnotowuje się:
 1. datę
 2. miejsce wyjścia/spaceru
 3. godzinę wyjścia i powrotu
 4. cel/program wyjścia/ spaceru
 5. grupę
 6. liczbę dzieci ogółem, przy czym lista uczestników jest spójna z wykazem obecności dzieci w danym dniu w dzienniku zajęć
 7. nazwisko i imię nauczyciela pełniącego jednocześnie funkcje: kierownika                          i opiekuna spaceru (podpisy opiekunów)
 8. nazwisko i imię pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej pełniącej funkcję drugiego opiekuna spaceru.(podpisy opiekunów)
 9. każde wyjście grupy przedszkolnej na spacer poza teren przedszkola po zgłoszeniu przez nauczyciela  grupy  podpisuje dyrektor przedszkola
 1. Dokumentację wycieczki stanowią:
  1. Karta wycieczki, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  2. Program wycieczki- której wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
  3. Oświadczenie- której wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
  4. Lista uczestników zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz numer telefonu rodzica lub rodziców. Listę uczestników podpisuje dyrektor przedszkola.- załącznik nr 4
  5. Pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci w wycieczkach lub spacerach w ciągu całego roku w obrębie miasta miasto – załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
  6. Każdorazowe zgody rodziców lub prawnych opiekunów przy wyjeździe poza miastozałącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
  7. Regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczki – załącznik nr 7.
  8. Potwierdzenie zapoznania rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce z programem, regulaminem, celem i trasą wycieczki.
  9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe po zakończeniu wycieczki

§ 5. Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.
 2. Zabronione jest prowadzenie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 3. Kierownik wycieczki ustala określone miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z wycieczki. Rodzice są zobowiązani do doprowadzenia i odebrania dzieci z miejsca zbiórki. Nie wolno wysadzać dzieci na drodze przejazdu autokaru (oprócz zaplanowanego postoju).
 4. Kierownik wycieczki powinien zgłosić wcześniej zamiar wyjazdu funkcjonariuszowi policji, aby ten mógł skontrolować pojazd i ocenić jego sprawność. Kierowca jest zobowiązany przedstawić kierownikowi wycieczki kartę przeglądu technicznego autokaru. Autokar musi być odpowiednio oznakowany – PRZEWÓZ DZIECI.
 5. Przewóz uczestników wycieczki odbywa się zgodnie z następującymi zasadami bezpieczeństwa:
  1. Liczebność grupy musi być dostosowana do możliwości technicznych autokaru; liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, a przejścia w autokarze muszą być wolne.
  2. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach, sprawdzają zapięcie przez dzieci pasów, czuwają nad tym, aby postoje autokaru odbywały się tylko w miejscach do tego wyznaczonych tj. na oznakowanych parkingach.
  3. Autokar musi być sprawny technicznie.
 6. W przypadku przewozu uczestników wycieczki autobusami komunikacji miejskiej mają zastosowanie odrębne przepisy.
 7. W wycieczce lub spacerze nie może brać udziału dziecko bez pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Rodzic, wyrażając zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce powinien podać numer PESEL oraz przekazać nauczycielowi – opiekunowi wycieczki informację o stanie zdrowia dziecka, jego dolegliwościach (choroba lokomocyjna, krwotoki, itp.), a także wykaz używanych przez dziecko leków
 9. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych leków, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Po interwencji kierownik musi domagać się wystawienia przez lekarza karty wizyty opatrzonej pieczątką i podpisem
 10. W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów, na wycieczce nie ma tzw. „czasu wolnego” dla uczestnika.
 11. W razie wypadku uczestników spaceru lub wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 12. W razie wypadku należy powiadomić pogotowie ratunkowe, policję, rodziców i dyrektora przedszkola.
 13. Uczestnicy wycieczek organizowanych w kraju nie muszą być objęci dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

          §6. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki

            1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela Dyrektor Przedszkola.

2. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas zajęć, należy zgłosić Dyrektorowi Przedszkola zamiar wyjścia poza teren Przedszkola, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku zajęć.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Plan finansowy wycieczki określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 2. Wycieczki mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności z:
  1. odpłatności dzieci biorących w niej udział;
  2. środków przekazanych przez Radę Rodziców, osoby fizyczne lub prawne.
 3. Kierownik i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków wymienionych w pkt. 1
 4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie powinni posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z organizacją wycieczki.
 6.  Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
 7.  Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury i paragony wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz przepisy w sprawie zasad i warunków organizowania przez przedszkola krajoznawstwa i turystyki.
 9. Treść regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.
 10. Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia zarządzenia.
 11. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
  1. załącznik nr 1 – Karta wycieczki.
  2. załącznik nr 2- Program wycieczki
  3. załącznik nr 3- oświadczenie
  4. załącznik nr 4- lista uczestników wycieczki
  5. załącznik nr 5 – Pisemna zgoda rodziców na udział w wycieczce - roczna.
  6. załącznik nr 6 – Pisemna zgoda rodziców na udział w wycieczce – jednorazowa.
  7. załącznik nr 7 – Regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczki.
  8. załącznik nr 8- Rejestr wyjść grupowych Przedszkola

Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej - protokół nr 5/2019 r z dnia 04.04.2019 r

vvv

Procedury organizacji pracy i bezpieczeństwa   w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku   podczas trwania pandemii COVID-19

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac6wkach; (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- art. 30 c  (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.), 
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w z związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (art.30b upo)
 7. Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 26 sierpnia  2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337 ze zm.)
 8. Rekomendacje Prezydenta Miasta Białegostoku do procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych Miasta Białegostoku.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników, wychowanków oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19; Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia,                          jednak mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego  z zakażeniem.
 3. Posyłanie dziecka do przedszkola  powinno następować, po przeanalizowaniu przez rodziców/prawnych opiekunów ryzyka związanego z zachorowaniem na COViD -19. Dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenia uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii

4.Oświadczenie należy dostarczyć w pierwszych dniach przyprowadzania dziecka do przedszkola. Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego OSWIADCZENIA na adres e-mail przedszkola ps77@um.bialystok.pl .Dostarczenie oryginału oświadczenia odbędzie się podczas pierwszych dni przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

5. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku zobowiązani są do zapoznania się

z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w przedszkolu .

II.ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

      1.    Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

       2.      W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub stwierdzenia choroby COVID-19, decyzją lekarza, pracownik  pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

        3.     Do przedszkola wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą wyznaczonym wyjściem.

        4.     Pracownicy nie przemieszczają się po przedszkolu bez uzasadnionej potrzeby.

         5.    Nauczyciele pracują w trybie zmianowym.

         6.     Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

     7.  Nauczyciele są zobowiązani do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

        8.    Do jednej grupy przedszkolnej przydzielonych jest 2 nauczycieli i jedna woźna oddziałowa, w grupie dzieci najmłodszych „Motylki”  dodatkowo pomoc nauczyciela .

      9. Powierzchnia przeznaczona na pobyt zbiorowy  w poszczególnych grupach przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

       10.  Nauczyciele i personel pomocniczy pracujący w jednej grupie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości w kontaktach, tj. 1,5 m.

   11.  Nauczyciel i personel pomocniczy zobowiązany jest do częstego dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym w każdej sali, w holu i łazience oraz przy wejściu do placówki.

      12.  Nauczyciel zobowiązany jest do częstego przypominania dzieciom o konieczności mycia rąk, a także do pomocy maluchom w dokładnym wykonywaniu tej czynności. Do wycierania dłoni używane są  wyłącznie papierowe ręczniki, podawane przez nauczyciela lub współpracujący w grupie personel przedszkola.

        13.  Nauczyciele i pracownicy przedszkola w trakcie wykonywania pracy w placówce są zaopatrzeni w środki ochrony, tj. maseczki i rękawiczki. Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ używanie ich na terenie placówki podczas pracy z dziećmi nie jest konieczne, dlatego decyzja o ich używaniu w takiej sytuacji należy do nich. Natomiast podczas konieczności kontaktów z innymi osobami dorosłymi, konieczne jest noszenie maski ochronnej oraz zachowanie minimum dystansu 1,5  m.

        14.  Dzieci w placówce przebywają bez maseczek ochronnych. W innym przypadku, w sytuacji strachu i obawy o życie i zdrowie dziecka, należy dziecko pozostawić w domu.

15. W placówce należy  zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

16. W przedszkolu używany jest   termometr  bezdotykowy , którego dokonuje się  dezynfekcja po użyciu w danej grupie.

17. Rodzic/opiekun prawny  przyprowadzając dziecko do placówki podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz wyraża pisemną  zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Do dokumentacji załączona jest klauzula informacyjna RODO, oraz inne istotne oświadczenia rodziców, które regulują przychodzenie dzieci do przedszkola w okresie pandemii . Dokumenty powinny być podpisane przez rodziców i dostarczone w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola .-załącznik nr 2

         18. Dziecko nie powinno zabierać do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

          19.    Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

    20.  Nauczyciele w placówce zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, w jakiej sytuacji jesteśmy oraz przedstawienia nowych zasad panujących w placówce (sposób dostosowany do wieku dziecka), jak:

 • częste mycie rąk,
 • nie wkładanie zabawek do buzi,
 • nie dotykanie rękoma twarzy, oczu i ust,
 • kichanie tylko w łokieć,
 • nie przytulanie się, nie dotykanie innych, nie podawanie na przywitanie dłoni,
 • bawienie się z zachowaniem bezpiecznej odległości.

        21.   Organizacja odpoczynku w grupach najmłodszych: każde dziecko ma podpisany swój leżak i pościel, która jest oddawana do prania na koniec tygodnia. Po leżakowaniu następuje dezynfekcja leżaków.

       22.  Wszystkie posiłki dziecko zjada w towarzystwie kolegów i koleżanek w sali przedszkolnej. Ważne jest, aby za każdym razem dziecko siedziało na swoim, oznaczonym miejscu.

      23.  Przy sprzyjającej pogodzie, dzieci wraz z nauczycielami będą przebywać na wyznaczonej dla każdej grupy części przedszkolnego placu zabaw. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

      24.  Nauczyciel może organizować wyjścia grup przedszkolnych  poza teren przedszkola (wycieczka autokarowa, spacer) wyłącznie w wyznaczonym celu, przestrzegając wytycznych i przepisów GIS oraz wskazań prawa oświatowego i procedur przedszkolnych.

     25.   Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (salka terapii pedagogicznej) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. Opiekę nad odizolowanym dzieckiem sprawuje wyznaczona osoba z personelu pomocniczego z grupy przedszkolnej z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

     26. Nauczyciele przedszkola świadczą pracę zdalną dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola z powodu ograniczenia funkcjonowania placówki związanej z cowid-19,  przebywających w izolacji domowej lub innych przyczyn związanych z pandemią (strona internetowa przedszkola, email do rodziców, z wykorzystaniem komunikatorów i platform edukacyjnych )

    27.   W przedszkolu mogą odbywać się  zajęcia dodatkowe, wyłącznie w reżimie sanitarnym zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oświatowego MEiN oraz wytycznymi GIS.

III. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku.

 1. Rodzic, przyprowadzając dziecko do przedszkola w trakcie trwania pandemii jest zobowiązany do zapoznania się i do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych w przedszkolu na podstawie obowiązujących wytycznych GIS, przepisów prawa oświatowego MEiN oraz MZ -załącznik nr 1
 2. Do przedszkola przyprowadza się dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Dziecko z objawami choroby zakaźnej nie będzie przyjmowane do przedszkola.
 4. Dziecko z objawami choroby zakaźnej takimi jak: katar, kaszel, temperatura, biegunka, wymioty, wypryski na skórze, utrata węchu i smaku oraz innymi nietypowymi objawami  powinno być poddane obserwacji domowej i konsultacji lekarskiej , by zdiagnozować chorobę.
 5. Rodzice  zobowiązani są do odbierania telefonów z przedszkola i szybkiego przybycia do przedszkola w przypadku uzyskanej informacji o chorobie dziecka.
 6. Rodzice bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
 7. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach 6.30 – 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola (obowiązują telefoniczne zgłoszenie spóźnienia dziecka w nagłych sprawach, przyprowadzenie dziecka do placówki).
 8. Zaleca się by, dziecko odbierać od godziny 14.00 po zakończeniu leżakowania i po podwieczorku. Rodzic/opiekun prawny  odbierający wcześniej dziecko sygnalizuje dzwonkiem przy drzwiach wejściowych swoje przyjście, czekając na dziecko przyprowadzane przez personel przedszkola.
 9. Dziecko jest przyprowadzane /odbierane przez rodziców bezpośrednio w kontakcie z  personelem dyżurującym przy drzwiach wejściowych na hol przedszkola .
 10. Rodzic oczekuje na dziecko w holu, towarzyszy mu w szatni. Nie może rodzic pozostawić dziecka bez opieki na terenie przedszkola lub oczekiwać na Jego wyjście  na podwórku przedszkola.
 11. Podczas przyprowadzania i odprowadzania dzieci  przez rodzica/opiekuna prawnego dyżur przy drzwiach głównych i w drzwiach holu przedszkola pełnią wyznaczeni pracownicy przedszkola, aby regulować odpowiednią liczbą osób i usprawnić bezpieczny pobyt rodziców i dzieci w przestrzeni wspólnej (w szatni i na korytarzu ) .
 12.  
 13. W miarę możliwości organizacyjnych przedszkole zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci ( różne godziny pracy w grupach, różne godziny zabawy na dworze). Jednakże jeżeli sytuacja zawodowa rodziców tego wymaga, w ranku od godz. 6.30 do 8.00 oraz po południu w godz. 15.30- 17.00 (zależnie od godzin  pracy poszczególnych oddziałów) możliwy jest pobyt dziecka w stałej dyżurującej grupie.
 14. Zaleca się ,by w miarę możliwości rodzice przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach pracy grupy przedszkolnej.
 15. Dziecko do przedszkola przyprowadza/odbiera 1 rodzic/opiekun lub pełnoletnia osoba wskazana  przez rodziców/ opiekunów prawnych w pisemnym upoważnieniu- załącznik nr 3
 16. Dziecko do placówki są przyprowadzane/ odbierane wyłącznie  przez osobę zdrową.
 17. Rodzice z dziećmi zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, wynoszącego min.1,5 m w stosunku do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców.
 18. Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający  dziecko do/z przedszkola wchodzi do przestrzeni wspólnej przedszkola(szatnia, hole przedszkolne) z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m.
 19. Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek zakładania w placówce maseczki zakrywającej usta i nos , dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych. Bez posiadania w/w zabezpieczeń rodzice nie będą wpuszczani na teren przedszkola.
 20. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być dzieckiem zdrowym. Każdy objaw choroby (zaczynający się katar, kaszel, swędzenie oczu, objawy skórne , podwyższona temperatura, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy) powodują, że dziecko należy pozostawić w domu.
 21. Przed pierwszym dniem w placówce rodzic zobowiązany jest do wyjaśnienia dziecku kilku istotnych spraw, tj:
 • aby nie zabierało do przedszkola żadnych swoich zabawek i innych przedmiotów,
 • należy z dzieckiem porozmawiać o najważniejszych zasadach higieny, których należy bezwzględnie przestrzegać, a w domu dawać dziecku dobry przykład.
 1. Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych, NIE WOLNO przyprowadzać dziecka do placówki.
 2. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadamiani przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych).  Liczba  rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny z dziećmi ograniczona jest  do niezbędnego minimum (1 osoby), umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów, słodyczy, napojów lub zabawek.
 5. Podczas sprzyjającej aury dzieci  będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, przy zachowaniu wymaganych zaleceń (pobyt na wyznaczonym terenie placu zabaw, korzystanie z zabawek terenowych, które będą codziennie dezynfekowane )

IV. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia i podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków, ich rodziców oraz pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku oraz innych osób przebywających w danym czasie na terenie placówki.

 1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania na covid-19 zobowiązany jest każdy pracownik i rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku.
 2. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora przedszkola o nagłej zmianie stanu zdrowia swego dziecka, jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie z przedszkola. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu informacji stwierdzającej covid-19  lub podejrzeniu  zachorowania dziecka na chorobę zakaźną.
 3. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do placówki pod nr tel. 85 66 13 855 lub e-mail ps77@um.bialystok.pl
 4. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania na terenie przedszkola odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby w miejscu do tego wyznaczonym – izolatorium (wyznaczona sala) - i jak najszybsze zawiadomienie rodzica/prawnego opiekuna. Wyznaczona przez dyrektora osoba: personel przedszkola pracujący w danej grupie przedszkolnej   pozostaje z dzieckiem do czasu przybycia rodzica.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, skierować do sali izolacji i powiadomić  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku oraz stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby/osób z podejrzeniem choroby.
 8. Dezynfekcja pomieszczeń, kwarantanna dzieci, pracowników i ich rodzin leży w gestii decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.
 9. Za przygotowanie i umieszczenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców potrzebnych numerów telefonu, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiadają pracownicy  sekretariatu przedszkola.
 10. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor przedszkola.
 11. Pracownicy przedszkola  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

V. Procedura mycia i dezynfekcji  w czasie trwania pandemii

Przedszkole ma obowiązek minimalizowania ryzyka groźnych dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników zaniedbań w zakresie dbania o czystość zabawek. Dezynfekcja stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności, mających na celu niszczenie drobnoustrojów. Dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.

 1. W sali pozostają tylko te zabawki, które można łatwo dezynfekować lub umyć w ciepłej wodzie z detergentem.
 2. Usuwamy z sali wszystkie zabawki pluszowe.
 3. Zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem posiadającym niezbędne atesty.
 4. Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta.
 5. Użyte zabawki i sprzęt są dezynfekowane przynajmniej raz na dobę, a w szczególności:
 • w czasie pobytu dzieci na dworze,
 • po wyjściu dzieci z przedszkola.
 1. Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek sprawuje dyrektor przedszkola.

VI. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do szatni przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Personel obsługowy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu do przedszkola, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za:
 • codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 • utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali grupy .
 • dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich: blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach a szczególnie blatów stolików i krzesełek przy których dzieci spożywają posiłki.
 1. Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta.
 2. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji
 3. Monitoringu w/w czynności dokonuje dyrektor przedszkola (karta monitoringu).

VII. Gastronomia- wydawanie posiłków.

 1. Korzystanie z wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.
 2. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 • stosowania środków osobistych
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60 st. lub wyparzania naczyń i sztućców
 • po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni
 1. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa. Po zakończeniu posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia do zmywalni i zmywa je.
 2. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka.
 3. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi (woźną oddziałową, pomocą nauczyciela)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.
 3. W przypadku wyodrębnienia strefy żółtej  lub czerwonej  z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem COVID-19. Prezydent Miasta Białegostoku rekomenduje wprowadzenie kształcenia hybrydowego (mieszanego) lub zdalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W zaistniałej sytuacji procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Przedszkolu  zostanie zmodyfikowana i dopasowana do obowiązujących przepisów zawartych w wytycznych  GIS, MEiN i MZ oraz rekomendacje organu prowadzącego w związku z sytuacją pandemii COVID-19 

 

Zatwierdzono na  plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2021 roku  w związku z organizacją roku szkolnego 2021/2022

Załączniki dostępne dla rodziców na stronie internetowej przedszkola- ogłoszenia wrzesień 2021 r