Zarządzenie nr 5/2024

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 77
„Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

z dnia 12.02.2024 r.

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

Jest wiele okropieństw na tym świecie,

ale najgorszym jest kiedy dziecko boi się

 swojego ojca, swojej matki, swojego nauczyciela”
Janusz Korczak

 

 

Preambuła:

Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole’’ im. Simony Kossak w Białymstoku  ustanawia Politykę Ochrony Dziecka, aby chronić dziecko przed jakimkolwiek krzywdzeniem.

Pracownicy przedszkola, realizując procedury zawarte w Polityce, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

Każdy z pracowników placówki ma obowiązek traktowania dziecka z należytym szacunkiem i troską, wspierania jego rozwoju oraz reagowania na wszystkie symptomy krzywdzenia dziecka w jakiejkolwiek formie.

Naczelną zasadą przyświecającą pracownikom Przedszkola jest podejmowanie działań mających na celu dobro dziecka, jego bezpieczeństwo, ochronę jego godności i poszanowanie jego praw, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego potrzeby i zapewnienie wszechstronnego rozwoju.

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy
w jakiejkolwiek formie.

 

Podstawa prawna:

 1. art. 68 ust. 1 pkt 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.),
 2. art. 22b, art. 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).
 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).
 5. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

 

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 

§ 1.

Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem  jest mowa o:

 1. Polityce – należy przez to rozumieć Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku,
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku,
 3. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku,
 4. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku;
 5. dzieckiem – należy przez to rozumieć osobę do ukończenia 18 roku życia;
 6. rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 7. zgodzie rodzica – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców małoletniego, w przypadku braku porozumienia między rodzicami należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny;
 8. dane osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 9. krzywdzenie dziecka – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika przedszkola lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

Krzywdzenie dziecka to zamierzone lub niezamierzone działanie lub zaniechanie osoby dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które negatywnie wpływa na zdrowie dziecka, jego rozwój fizyczny lub psychospołeczny.

Krzywdzenie lub maltretowanie dziecka to wszystkie formy fizycznego lub emocjonalnego złego traktowania, zaniedbywania, wykorzystywania seksualnego lub komercyjnego doznane od osoby odpowiedzialnej za dziecko, której ono ufa, lub która ma władzę nad nim skutkujące faktyczną lub potencjalną krzywdą dziecka.

 

Kategorie  krzywdzenia  dziecka: 

Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała; skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne;

Przemoc psychiczna / emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać; jej celem jest naruszenie godności osobistej;

Dziecko doznające wykorzystywania seksualnego jest nadmiernie rozbudzone, dużo mówi o seksie, unika kontaktu z dorosłymi, opisuje zachowanie osoby dorosłej wskazujące na to, że próbowała je uwieść. Dziecko takie jest przygnębione, wycofane, ma problemy z koncentracją uwagi, zaczyna zachowywać się agresywnie, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, odmawia przebierania się w towarzystwie innych.

Dziecko  ma również problemy ze snem, przejawia dolegliwości bólowe intymnych części ciała, a także głowy i brzucha. Ma ono problemy np. z siedzeniem, chodzeniem, oddawaniem moczu, kału, zapada częste infekcje dróg moczowo-płciowych, widoczne są siniaki na klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach, oraz otarcia zaczerwienienia, stany zapalne skóry, a także krwawienia. Sygnałem ostrzegawczym jest również zbytnia erotyzacja dziecka, oraz odgrywana przemoc seksualna np. na lalkach, zabawkach.

Zaniedbywania bytowe, wychowawcze

Zauważone symptomy u dziecka to:

- bardzo niska higiena osobista:

- dziecko brudne, ma brudne paznokcie i  ubranie, ma ślady licznych ukąszeń, świerzb; - dziecko głodne, często choruje, jest zmęczone i apatyczne;

- rodzice nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka.

Objawy zaniedbania dziecka w wieku przedszkolnym:

- fizyczne: niski wzrost, małogłowie, dziecko jest zaniedbane i brudne;

- rozwojowe: opóźniony rozwój mowy, ograniczony zakres uwagi, niedojrzałość społeczno-emocjonalna, zaburzenia procesów poznawczych i zdolności uczenia się;

- emocjonalne: nadmierna pobudliwość, agresja, impulsywność, powszechna życzliwość, zaburzenia nerwicowe;

 

 1. osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora pracownika sprawującego nadzór nad realizacją niniejszych Standardów;
 2. osobie odpowiedzialnej za Internet – należy przez to rozumieć pracownika sprawującego nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie Przedszkola oraz nad bezpieczeństwem małoletnich w Internecie;
 3. zespół interwencyjny to osoby wyznaczone przez dyrektora w zależności od sytuacji: wyznaczony nauczyciel odpowiedzialny za realizację polityki na terenie placówki, wychowawca grupy lub inny nauczyciel, specjalista: pedagog specjalny, psycholog inni pracownicy przedszkola mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.

                                                                     

Rozdział II

          Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 

§ 2.

 1. Pracownicy Przedszkola Samorządowego Nr 77 ,,Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku posiadają wiedzę i w ramach wykonywania obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy przedszkola podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 4. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel - dziecko
  i dziecko - dziecko ustalone w przedszkolu.
  Zasady stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
 5. Rekrutacja pracowników placówki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

 

Rozdział III

Procedury interwencji  w przypadku krzywdzenia dziecka

poza przedszkolem

 

§ 3.

W przypadku podjęcia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji wychowawcom grupy, psychologowi/pedagogowi specjalnemu  i dyrektorowi placówki lub do osoby odpowiedzialnej za realizację Polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem. Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Polityki

 

§ 4.

 1. Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
 2. Psycholog / pedagog specjalny dokonuje obserwacji dziecka, sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, jego wychowawcami  i rodzicami / opiekunami prawnymi, dokonuje diagnozy oraz opracowuje plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 1. podjęcie przez przedszkole działań w celu zapewnienia dziecku  bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki;
 2. wsparcie, jakie placówka zaoferuje dziecku;
 3. skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

§ 5.

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor przedszkola powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzi pedagog specjalny, psycholog, wychowawcy dziecka oraz inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku ( dalej określany jako zespół interwencyjny).
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 4 pkt. 3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga specjalnego lub psychologa oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu informacji.
 3. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji.

Ze spotkania sporządza się protokół.

 

§ 6.

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony przez pedagoga specjalnego  lub psychologa rodzicom/opiekunom prawnym dziecka  z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Pedagog specjalny  lub psycholog informuje rodziców/opiekunów prawnych dziecka o obowiązku zgłoszenia przez przedszkole podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (Prokuratura /Policja lub Sąd Rodzinny, Ośrodek Pomocy Społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).
 3. Po poinformowaniu opiekunów przez pedagoga specjalnego  lub psychologa - zgodnie
  z punktem poprzedzającym, dyrektor przedszkola składa zawiadomienie
  o podejrzeniu przestępstwa do Prokuratury / Policji lub wniosek o wgląd
  w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta” - A”
  do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych
  w punkcie poprzedzającym.
 5. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice / opiekunowie prawni  dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować rodziców / opiekunów prawnych  dziecka na piśmie.

§ 7.

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do prowadzonej dokumentacji dziecka w ramach realizowanej Polityki.
 2. Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

przez pracownika

 

§ 8.

 1. Każda osoba, która zauważyła niewłaściwe zachowanie pracownika przedszkola wobec dziecka zgłasza w/w informacje dyrektorowi przedszkola.
 2. W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka przez pracownika przedszkola dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ww. sprawie.
 3. W sytuacji określonej prawem - dyrektor  przeprowadza wobec pracownika przedszkola postępowanie dyscyplinarne, zawiesza go w czynnościach służbowych, a gdy jego zachowanie narusza przepisy prawa zawiadamia o tym organ ścigania – Policję/Prokuraturę.
 4. Z przebiegu całości postępowania dyrektor sporządza stosowną dokumentację.
 5. O rezultacie przeprowadzonego postępowania wobec pracownika przedszkola dyrektor informuje opiekunów dziecka .
 6. W razie potrzeby dyrektor organizuje pomoc psychologiczną dla dziecka (dotkniętego przemocą) oraz jego rodziców / opiekunów prawnych.

 

Rozdział V

Procedura skargowa

 

§ 9.

 1. W razie zaistnienia naruszenia zasad postępowania wynikających z Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, osobie zainteresowanej przysługuje skarga na działanie lub zaniechanie pracownika przedszkola, która powinna być składana bezpośrednio  do dyrektora przedszkola na piśmie, bądź w formie elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mailowego: ps77@um.bialystok.pl, obsługiwanego także przez inne osoby niż dyrektor placówki.
 2. Po zapoznaniu się z treścią skargi dyrektor podejmuje czynności wyjaśniające okoliczności związane ze skargą, przeprowadza niezbędne rozmowy i analizuje dokumentację oraz dokumentuje czynności wyjaśniające.
 3. O wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających dyrektor powiadamia osobę, która wniosła skargę.
 4. W razie  potwierdzenia okoliczności uzasadniających skargę, dyrektor przeprowadza postępowanie zgodnie z § 8 ust.3 niniejszej Polityki.
 5. W razie potrzeby dalszego wyjaśnienia sprawy zgłoszonej przez osobę wnoszącą skargę, dyrektor przekazuje skargę wraz ze zgromadzoną w toku jej rozpoznawania dokumentację do  organu prowadzącego placówkę – Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku celem podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy. 
 6. Informacje skargowe zgłoszone anonimowo będą także rozpatrywane i wyjaśniane.

 

Rozdział VI

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

§ 10.

 1.  
 2. Placówka zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Placówka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 4. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej Polityki.

§ 11.

 1. Pracownikowi placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, pracownik placówki może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalenie wizerunku dziecka nie jest wymagana.


§ 12.

 1. Upublicznienie przez pracownika placówki wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio - wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka .
 2. Pisemna zgoda, o której mowa  w ust. 1, powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola w celach promocyjnych).

 

 

Rozdział VII

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
w Przedszkolu

 

§ 13.

 1. Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. W szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych stanowią Załącznik nr 6  do niniejszej Polityki.
 2. Na terenie Przedszkola dostęp dziecka do Internetu możliwy jest tylko pod nadzorem pracownika Przedszkola na zajęciach z użyciem komputera/laptopa.
 3. W przypadku, gdy dostęp do Internetu w Przedszkolu realizowany jest pod nadzorem pracownika Przedszkola jest on zobowiązany informować dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania z Internetu w czasie zajęć.
 4. Przedszkole zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach.

 

§ 14.

 1. Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu w Przedszkolu w porozumieniu z dyrektorem Przedszkola zabezpiecza sieć przed niebezpiecznymi treściami, poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania.
 2. Wymienione w punkcie 1 oprogramowanie jest aktualizowane w miarę potrzeb – przynajmniej raz w miesiącu.

 

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki

 

§ 15.

 1. Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku wyznacza  Panią Agnieszkę Maślińską jako osobę odpowiedzianą za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem  w placówce.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki i prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Polityce.
 3. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników placówki, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej Polityki.
 4. W ankiecie pracownicy placówki mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazać naruszenia Polityki w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku
 5. Osoba, o której mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej postawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku.
 6. Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku jako przewodniczący, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku oraz rodzicom / opiekunom prawnym wychowanków przedszkola nowe brzmienie Polityki.
 7. Wszyscy pracownicy Przedszkola podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z polityką ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji. Załącznik nr 8  do niniejszej Polityki.

 

Rozdział IX

System pozytywnych i negatywnych konsekwencji postępowania

z dzieckiem w Przedszkolu

 

§ 16.

 1. Pracownicy podejmują działania wychowawcze mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw – wyrażanie emocji w sposób niekrzywdzący innych, niwelowanie zachowań agresywnych, promowanie zasad „dobrego wychowania”.
 2. Dzieci zostają zapoznane z zasadami regulującymi funkcjonowanie grupy uwzględniającymi prawa i obowiązki dziecka wynikające z systemu pozytywnych i negatywnych konsekwencji postępowania z dzieckiem.
 3. System pozytywnych i negatywnych konsekwencji postępowania z dzieckiem jest ustalany i wprowadzany w grupach przedszkolnych we współpracy z rodzicami wychowanków. Zamieszczany jest na tablicach ogłoszeń lub stronie internetowej grupy przedszkolnej.
 4. System pozytywnych i negatywnych konsekwencji postępowania z dzieckiem w grupie przedszkolnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszej  Polityki.

 

Rozdział X

Przepisy końcowe

 

§ 17.

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników placówki, rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki,  poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników i tablicy informacyjnej dla rodziców oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1 Zasady bezpiecznych relacji pracownikow z dziecmi - zal. nr 1.pdf

2. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracownikow- zal nr 2.pdf

3 Notatka sluzbowa- zal. nr 3.pdf

4 Karta interwencji- zal. nr 4.pdf

5 Zasady publikacji wizerunku- zal.nr 5.pdf

6. Zasady korzystania z Internetu- zalacznik nr 6.pdf

7 Ankieta monitoringu- zal. nr 7.pdf

8 Oswiadczenie pracownika- zal. nr 8.pdf

9 System konsekwencji zachowania dziecka - zal. nr 9.pdf