Ubezpieczenie dzieci NNW

 w roku szkolnym 2023/2024

Rodzice dzieci mogą indywidualnie ubezpieczyć dziecko od NNW na rok szkolny 2023/2024. Decyzja Rodziców w tej kwestii jest dobrowolna.

Informacja dotycząca kwestii ubezpieczenia dzieci zgodna jest ze stanowiskiem MEN:

Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia[4].

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

[1] §15 rozporządzania z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 28.08.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150) – wejście w życie z 1.09.2014 r. oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).
[2] Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).
[3] ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).
[4] zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

 

Rodzice zainteresowani ubezpieczeniem dziecka w zakresie  NNW mogą nie zobowiązująco  otrzymać informację kontaktując się z Panem Pawłem Kuczakowskim: Tel. kom. 662 297 951

Tel. 85 740 42 10   Mail: pawel.kuczakowski@vig-polska.pl

Regionalne Biuro Handlowe w  Białymstoku,

ul. Warszawska 14/2C, 15-063 Białystok

lub bezpośrednio wpisując hasło : Link do stony: https://szkola.compensa.pl Hasło: 778337

  1. Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia. Pojawią się po wpisaniu hasła.
  2. Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę.

Warunki ubezpieczenia:

  • Okres ubezpieczenia: od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024.
  • Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia.
  • Jeden z trzech wariantów ubezpieczenia do wyboru

Zakres ubezpieczenia
Zgodny z OWU ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej.v