Zniżki w opłatach

Rodzice ubiegający się o ulgę w opłacie za pobyt  dziecka
w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022 powinni złożyć odpowiednie dokumenty (t.j. Decyzje MOPR, BKDR) w sekretariacie przedszkola
w godz. 7.00 – 15.00

Obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył
w/w dokumenty.

 

      Nie złożenie w/w dokumentów skutkuje brakiem możliwości skorzystania z obniżenia opłaty.