Nasza Patronka

Simona Kossak
 

Regulaminy, procedury

 

załącznik Nr 1

do statutu Przedszkola

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77

 „ Rumiankowe Przedszkole” imieniem Simony Kossak w Białymstoku

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą,która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

1.Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń oraz zawarta umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawie  korzystania z usług placówki w danym roku szkolnym.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i zaplanowany jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w wyznaczonym czasie przez dyrektora przedszkola  zawartym w ramowym rozkładzie dnia.

3..Dziecko zakwalifikowane do przedszkola w wyniku rekrutacji w danym roku szkolnym powinno regularnie do niego uczęszczać.

4.Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z  ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z Dyrekcją Przedszkola.

5.Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

6. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi
chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

7. Podczas obniżonej frekwencji dzieci w przedszkolu mogą funkcjonować grupy łączone wg. przyjętych zasad.

8.Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

9.W przypadku choroby zakaźnej, poważnych dolegliwości lub pasożytniczych dziecka rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola lub nauczyciela grupy, który ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci.

10. Przedszkole powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy lub innych pasożytów, postępując wg. określonych procedur. Przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice mają obowiązek do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i  wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia pasożytów i przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i dobry stan zdrowia dziecka.

11. Podczas pobytu dziecka na placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

12. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

13.Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

14.Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców.

15.Uznając prawo rodziców/opiekunów prawnych do religijnego wychowania dzieci, przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z  religii tym wychowankom, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli pisemną deklarację.

16.Czas pracy przedszkola  dostosowany jest do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych wychowanków przedszkola  /od poniedziałku do piątku/ , zatwierdzony  w arkuszu organizacyjnym przez organ prowadzący na dany rok szkolny.

17. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godziny 9.00.

Rodzic/opiekun prawny wprowadza dziecko do sali, zgłaszając przyprowadzenie dziecka nauczycielce.

18. Dziecko powinno być odebrane w godzinach pracy Przedszkola  przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

19.Rodzice/opiekunowie prawni sygnalizują nauczycielowi z grupy  bądź dyżurującego w grupie łączonej odebranie dziecka z przedszkola lub ogrodu przedszkolnego.

20.Rodzice deklarują w zawartych umowach czas pobytu dziecka w przedszkolu, przestrzegając zasad zawartych w podpisanej umowie z Przedszkolem. 

21.W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, dopuszczony do realizacji przez Dyrektora na wniosek nauczycieli.

22.Na terenie przedszkola organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów z przygotowaniem pedagogicznym np. rytmika, nauka języków obcych, których wymiar jest określany i finansowany przez Gminę Białystok.

23. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala Dyrektor w drodze zarządzenia po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku. 

24.Wysokość oraz zasady wnoszenia stałej opłaty  za korzystanie z usług Przedszkola ustala Rada Miejska w Białymstoku .

25. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice /opiekunowie prawni wnoszą elektroniczną drogą na konto bankowe placówki, w wyznaczonym terminie wg. umowy z Przedszkolem zawartej na dany rok szkolny.

26. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nieregularnego wpłacania odpłatności za korzystanie z usług przedszkola;
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka powyżej kolejnych 30 dni kalendarzowych, z wyłączeniem długotrwałej choroby;

- opóźnienia we wnoszeniu opłat przekraczającego 14 dni;

- nagminne odbieranie dziecka po wyznaczonym czasie funkcjonowania placówki.

27.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia    dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:

-  agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

- Rodzice notorycznie nie przestrzegają zapisów statutu oraz Regulaminu Przedszkola.

28.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone

do placówki

29.Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Dyrektora   Przedszkola na piśmie z końcem miesiąca.

30.W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Regulamin Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” imieniem Simony Kossak w Białymstoku  stanowi załącznik nr 1 do statutu

 Regulamin Przedszkola uchwalono przez Radę Pedagogiczną- Uchwała Nr 4/2014 z dnia 8.12.2014r  po zasięgnięciu opinii  Rady Rodziców w dniu 5.12.2014
akty_prawne
Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl