Zmiany w opłatach za przedszkole

od dnia 1 stycznia 2020 roku

                  Działając na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  oraz § 5 Uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2447) określającego wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Zarządzeniem Nr 86/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak  w Białymstoku, ul. Rumiankowa 15 ,

 w związku ze znacznymi podwyżkami cen artykułów spożywczych  uzyskano akceptację Prezydenta Miasta Białegostoku   na wprowadzenie Zarządzenia nr 13/2019 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 77„ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak  w Białymstoku z dnia 10.12.2019 r w sprawie zasad funkcjonowania  stołówki przedszkolnej i ustalania opłat za posiłki w placówce od dnia 01.01.2020 roku.

 -Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez dzieci z całodziennego wyżywienia zgodnie z opracowaną kalkulacją żywieniową obejmującą zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków  i wynosi  : 6,00 zł ( słownie: sześć złotych)  

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania stołówki przedszkolnej i ustalenia opłat za posiłki w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku obowiązujące od dnia 01 stycznia 2020 roku jest wywieszone w "Kąciku dla Rodziców" (tablice przy schodach w wejściu do szatni dziecięcej)